ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR" "TIMKAT I: LALIBELA" "TIMKAT II: NAKUTA LAAB" "TIMKAT III: MIRADAS"
gadgets para blogger
A RUTA DOS ESCRAVOS/ LA RUTA DE LOS ESCLAVOS

A pequena cidade de Ouidah , situada na República de Benín, a uns 40km de Cotonou, foi un dos centros de tráfico de escravos máis importantes en África occidental. Está separada do mar por unha pista de terra avermellada duns catro quilómetros que é coñecida como a Ruta dos Escravos, aínda que en realidade é o tramo final dun longo camiño desde que aqueles homes eran secuestrados ou comprados a mercadores que os traían do interior do continente africano.

La pequeña ciudad de Ouidah, situada en la República de Benín, a unos 40km de Cotonou, fue uno de los centros de tráfico de esclavos más importantes en África occidental. Está separada del mar por una pista de tierra rojiza de unos cuatro kilómetros que es conocida como la Ruta de los Esclavos, aunque en realidad es el tramo final de un largo camino desde que aquellos hombres eran secuestrados o comprados a mercaderes que los traían del interior del continente africano.
O percorrido comeza no patio central do forte portugués edificado en 1721 e que na actualidade alberga o Museo de Historia da cidade. Coma se de gando se tratase, unha vez poxados eran marcados con ferro candente e levados á praia.

El recorrido comienza en el patio central del fuerte portugués edificado en 1721 y que en la actualidad alberga el Museo de Historia de la ciudad. Como si de ganado se tratara, una vez subastados eran marcados con hierro candente y llevados a la playa.
Sen evidencias históricas, a Ruta dos Escravos ten 6 etapas:

1.- A praza Chachá (De Souza): Así chamada por ser o sobrenome do famoso negreiro Félix Francisco de Souza, nela eran expostos e poxados os lotes de humanos.

Sin evidencias históricas, la Ruta de los Esclavos tiene 6 etapas:

1.- La plaza Chachá (De Souza): Así llamada por ser el sobrenombre del famoso negrero Félix Francisco de Souza, en ella eran expuestos y subastados los lotes de humanos.
2.-A Árbore do Esquecemento. Hoxe inexistente, no seu lugar álzase a estatua da sirena. Ao redor desta árbore os homes debían dar nove voltas, e as mulleres, sete. Dicíaselles  que iso lles produciría unha amnesia que evitaría o seu sufrimento porque esquecerían as súas raíces e a súa terra.

2.-El Árbol del Olvido. Hoy inexistente, en su lugar se alza la estatua de la sirena. Alrededor de este árbol los hombres debían dar nueve vueltas, y las mujeres, siete. Se les decía que eso les produciría una amnesia que evitaría su sufrimiento porque se olvidarían de sus raíces y de su tierra.
3.-As chozas Zomai: Hoxe xa non existen e no seu lugar actualmente hai un monumento no seu recordo.  Nestas chozas mantíñanselles apiñados e nunha escuridade constante, co fin de desorientalos e afacelos ás terribles condicións nas que viaxarían nos barcos. Aquí moitos enfermaban ou morrían.

3.-Las chozas Zomai: Hoy ya no existen y en su lugar actualmente hay un monumento en su recuerdo.  En estas chozas se les mantenían apiñados y en una oscuridad constante, con el fin de desorientarlos y acostumbrarlos a las terribles condiciones en que viajarían en los barcos. Aquí muchos enfermaban o morían.
4.-A fosa común: onde os mortos, enfermos e debilitados eran arroxados. No seu lugar hai unha praza cun monumento.

4.-La fosa común: donde los muertos, enfermos y debilitados eran arrojados. En su lugar hay una plaza con un monumento.
5.-A Árbore do Retorno : Ao seu ao redor terían que dar 3 voltas co fin de que o seu espírito retornara. A árbore é o orixinal e data de 1727.

5.-El Árbol del Retorno : A su alrededor tendrían que dar 3 vueltas con el fin de que su espíritu retornara. El árbol es el original y data de 1727.
6.-A Porta do Non Retorno: É un arco construído pola Unesco e que simboliza os últimos momentos dos escravos en terra africana, xa que desde aquí serían trasladados en pequenos botes ata os barcos dos negreiros que os estaban agardando. Na porta hai un baixorrelevo de dúas filas de africanos encadeados na praia

6.-La Puerta del No Retorno: Es un arco construido por la Unesco y que simboliza los últimos momentos de los esclavos en tierra africana, ya que desde aquí serían trasladados en pequeños botes hasta los barcos de los negreros que los estaban esperando. En la puerta hay un bajorrelieve de dos filas de africanos encadenados en la playa.
Non é difícil imaxinar  as condicións dramáticas daqueles seres humanos amontoados neses barcos, a súa angustia e desesperación, os xemidos e as súas terribles expresións de dor e tristeza; as travesías naquelas adegas cheas de sangue, suor, ouriños, feces, vómitos…

No es difícil imaginar  las condiciones dramáticas de aquellos seres humanos amontonados en esos barcos, su angustia y desesperación, los gemidos y sus terribles expresiones de dolor y tristeza; las travesías en aquellas bodegas llenas de sangre, sudor, orina, heces, vómitos…
A pesar da Declaración Universal dos Dereitos Humanos aprobada pola Asemblea Xeral da ONU en 1948, que prohibe expresamente a escravitude e o comercio de escravos en todas as súas variantes, actualmente existen penosas formas de escravitude e hai máis escravos que en calquera momento da Historia da Humanidade e que contan co beneplácito de enormes redes de gobernantes.

A pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948, que prohíbe expresamente la esclavitud y el comercio de esclavos en todas sus variantes, actualmente existen penosas formas de esclavitud y hay más esclavos que en cualquier momento de la Historia de la Humanidad y que cuentan con el beneplácito de enormes redes de gobernantes.
É a escravitude moderna que se leva a cabo a través de formas variadas: traballos forzosos na agricultura, a minería e a industria, prostitución, matrimonios forzados, mendicidade obrigatoria, servidumes por débedas, recrutamento de nenos para conflitos armados nos que, unha vez manipulados convenientemente, son capaces de cometer atrocidades que nin sequera son capaces de comprender, etc.

O sistema socio-económico actual privilexia a obtención de maiores beneficios e da riqueza por enriba de todo. Todo vale, nada importa para uns empresarios “exemplares” sen escrúpulos que cada día son  máis ricos, a conta duns nenos que manipulan dinamita ou mercurio sen ningún tipo de protección nunha mina de Bolivia ou Perú, ou mentres a miseria, as condicións insalubres e a violación dos máis elementais dereitos están permanentemente presentes nos talleres de confección téxtil subcontratados por distintas firmas, nas que nenas e adolescentes deixan a súa pel a cambio dun mísero soldo.

Es la esclavitud moderna que se lleva a cabo a través de formas variadas: trabajos forzosos en la agricultura, la minería y la industria, prostitución, matrimonios forzados, mendicidad obligatoria, servidumbres por deudas, reclutamiento de niños para conflictos armados en los que, una vez manipulados convenientemente, son capaces de cometer atrocidades que ni siquiera son capaces de comprender, etc.

El sistema socio-económico actual privilegia la obtención de mayores beneficios y de la riqueza por encima de todo. Todo vale, nada importa para unos empresarios “ejemplares” sin escrúpulos que cada día se hacen más ricos, a cuenta de unos niños que manipulan dinamita o mercurio sin ningún tipo de protección en una mina de Bolivia o Perú, o mientras la miseria, las condiciones insalubres y la violación de los más elementales derechos están permanentemente presentes en los talleres de confección textil subcontratados por distintas firmas, en las que niñas y adolescentes dejan su piel a cambio de un mísero sueldo.
A explotación e a escravitude de mulleres, nenas e nenos do segundo e terceiro mundo é o prezo que se paga para que no primeiro mundo se poidan adquirir uns vaqueiros ou unhas camisetas de marca por un puñado de dólares ou de euros.

La explotación y la esclavitud de mujeres, niñas y niños del segundo y tercer mundo es el precio que se paga para que en el primer mundo se puedan adquirir unos vaqueros o unas camisetas de marca por un puñado de dólares o euros.

5 comentarios:

 1. Gracias Carlos por otra lección sobre la historia de la humanidad. Preciosas fotos y información que desconocia. La historia Negreira lleva su nombre - era negra de torura, negra de inhumanidad, negra de crueldad. Desafortunadamente la esclavitud moderna Es tan malo y cruel como en tiempos pasados. Un hermoso homenaje a los que cayeron en las manos de la tiranía y la explotación, Un beso

  ResponderEliminar
 2. Creo que es el problema más acuciante que existe en la actualidad.

  No resulta agradable pensar en asuntos que nos hacen avergonzarnos de pertenecer a la especie humana. Por otra parte, las fuerzas de seguridad y los gobiernos suelen mirar para otro lado; por desidia, por interés...

  En nuestra ¿avanzada? sociedad occidental, tendemos a culpabilizar a las víctimas, para justificar nuestra indiferencia cómplice.

  Un arma se vende una vez, un kilo de droga se vende una vez, pero un ser humano se puede vender muchas veces. Y si alguien vende algo, es que hay quien lo compra.

  Tu excelente entrada de hoy -fotos y texto- es particularmente incómoda.

  ResponderEliminar
 3. Una de las miradas más sensibles que conozco. Trascendente. ¡Te felicito!

  ResponderEliminar
 4. Muchas gracias por la belleza de los retratos, así parecen las fotos de esculturas que mostras; y por la bella pero a la vez desagradable historia que somos complices de desoir tantas veces, repitiendo el dolor de África hasta nuestros días en cada hermano ignorado por injusticias que se cometen en nuestra sociedad y de la que somos parte. Ojalá no solo con la voz y la exposición mostremos el dolor, sino que lo podamos cambiar luchando por cada injusticia cometida, haciéndonos parte!. =)

  ResponderEliminar

COMENTARIOS