ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR" "TIMKAT I: LALIBELA" "TIMKAT II: NAKUTA LAAB" "TIMKAT III: MIRADAS"
gadgets para blogger
FOLGA DE SEXO/HUELGA DE SEXO


Ao longo da historia da humanidade, a muller ocupou unha posición social secundaria nunha sociedade que foi e segue sendo patriarcal; sociedade na que o home, o patriarca, é a máxima autoridade tanto na familia como na economía e a política, ostentando un poder absoluto con respecto á muller e, por se isto fose pouco, exercendo esa situación de privilexio de forma despótica e contando ademais co apoio das distintas relixións, que se encargaron de lexitimar  esa posición de preeminencia.

A lo largo de la historia de la humanidad, la mujer ocupó una posición social secundaria en una sociedad que fue y sigue siendo patriarcal; sociedad en la que el hombre, el patriarca, es la máxima autoridad tanto en la familia como en la economía y la política, ostentando un poder absoluto con respeto a la mujer y, por si esto fuera poco, ejerciendo esa situación de privilegio de forma despótica y contando además con el apoyo de las distintas religiones, que se encargaron de legitimar  esa posición de preeminencia.
En Antropoloxía Social fálase de sociedades igualitarias e está demostrada a existencia de sociedades tribais matriliniais e matrilocais, dous factores que outorgan á muller unha posición máis forte, pero en ningunha delas a muller recibe un recoñecemento público de superioridade con respecto ao home. Non existen evidencias científicas da existencia de matriarcados, no sentido de claros exemplos de sociedades ou tribos contrarias ao patriarcado.


En Antropología Social se habla de sociedades igualitarias y está demostrada la existencia de sociedades tribales matrilineales y matrilocales, dos factores que otorgan a la mujer una posición más fuerte, pero en ninguna de ellas la mujer recibe un reconocimiento público de superioridad con respeto al hombre. No existen evidencias científicas de la existencia de matriarcados, en el sentido de claros ejemplos de sociedades o tribus contrarias al patriarcado.
É certo que nas sociedades tribais matriliniais o fillo é identificado en termos da súa nai e hai un recoñecemento de filiación pola liña feminina, pero non existe unha superioridade política e económica real da muller sobre el.

Es cierto que en las sociedades tribales matriineales el hijo es identificado en términos de su madre y hay un reconocimiento de filiación por la línea femenina, pero no existe una superioridad política y económica real de la mujer sobre él.
Nas matrilocais, ao contrario do habitual, é o esposo o que ten que mudarse á vila ou tribo da esposa,  pero a autoridade é exercida habitualmente polos homes pertencentes á liñaxe ou clan matrilineal, sendo a figura relevante o irmán da nai, que é o que asigna as terras e organiza os asuntos políticos.

En las matrilocales, al contrario de lo habitual, es el esposo lo que tiene que mudarse a la villa o tribu de la esposa,  pero la autoridad es ejercida habitualmente por los hombres pertenecientes al linaje o clan matrilineal, siendo la figura relevante el hermano de la madre, que es el que asigna las tierras y organiza los asuntos políticos.
As estruturas políticas, sociais e relixiosas patriarcais son a causa da discriminación da muller, da súa escasa ou nula visibilidade e recoñecemento do papel que desempeñan en todos os aspectos da realidade política, económica e cultural dun país.

Las estructuras políticas, sociales y religiosas patriarcales son la causa de la discriminación de la mujer, de su escasa o nula visibilidad y reconocimiento del papel que desempeñan en todos los aspectos de la realidad política, económica y cultural de un país.
En África, como no resto do mundo, as mulleres exercen un papel fundamental no desenvolvemento económico dun país, sobre todo en sociedades amplamente dependentes da produción agrícola, onde a forza laboral está maioritariamente representada por elas. É un dos continentes onde a muller máis se mobilizou e asumiu un papel imprescindible en resolucións  de conflitos e consecución da paz, a pesar da súa exclusión estrutural nos procesos de negociación para a suspensión de hostilidades, o cal impide que aborden, ademais de temas xerais, problemas relacionados cos seus dereitos, como a violencia sexual á que son sometidas en tempos de conflito.


En África, como en el resto del mundo, las mujeres ejercen un papel fundamental en el desarrollo económico de un país, sobre todo en sociedades ampliamente dependientes de la producción agrícola, donde la fuerza laboral está mayoritariamente representada por ellas. Es uno de los continentes donde la mujer más se movilizó y asumió un papel imprescindible en resoluciones  de conflictos y consecución de la paz, a pesar de su exclusión estructural en los procesos de negociación para la suspensión de hostilidades, lo cual impide que aborden, además de temas generales, problemas relacionados con sus derechos, como la violencia sexual a la que son sometidas en tiempos de conflicto.
Pero todos estes obstáculos non son suficientes para impedir a mobilización da muller africana e a súa loita permanente pola procura de solucións.

Pero todos estos obstáculos no son suficientes para impedir la movilización de la mujer africana y su lucha permanente por la búsqueda de soluciones.
Durante os días 21 ao 23 de agosto de 2012 tiveron lugar unhas manifestacións en Togo , con violentos enfrontamentos entre as forzas de seguridade e os manifestantes partidarios da oposición. Pretendían derrocar a Faure  Essozimna Gnassingbé, presidente do país desde 2005, despois de que o seu pai gobernase durante 38 anos. Gnassingbé, que estudou Administración de Empresas na Sorbona, fora nomeado polos militares aproveitando que o presidente da Asemblea Nacional Fanbare Tchaba atopábase no estranxeiro.

Durante los días 21 a 23 de agosto de 2012 tuvieron lugar unas manifestaciones en Togo, con violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes partidarios de la oposición. Pretendían derrocar la Faure  Essozimna Gnassingbé, presidente del país desde 2005, después de que su padre gobernara durante 38 años. Gnassingbé, que estudió Administración de Empresas en la Sorbona, había sido nombrado por los militares aprovechando que el presidente de la Asamblea Nacional Fanbare Tchaba se encontraba en el extranjero. 
Tras estas manifestacións, Isabelle Ameganvi, avogada activista responsable do colectivo “Salvemos Togo”, clausuraba unha marcha pacífica en Lomé, convidando a mulleres de Togo a absterse de manter relacións sexuais durante unha semana para motivar aos homes para tomar accións contra o presidente e pedir a liberación dos presos.

Tras estas manifestaciones, Isabelle Ameganvi, abogada activista responsable del colectivo “Salvemos Togo”, clausuraba una marcha pacífica en Lomé, invitando a mujeres de Togo a abstenerse de mantener relaciones sexuales durante una semana para motivar a los hombres a tomar acciones contra el presidente y pedir la liberación de los presos.
As mulleres xa recorreran a esta medida con anterioridade noutros países, como en Turquía, onde presionaron  até conseguir que se instalase un sistema de tubaxes, evitando que as mulleres carrexasen a auga con cántaros sobre as súas cabezas desde o río até as súas casas.

Las mujeres ya habían recurrido a esta medida con anterioridad en otros países, como en Turquía, donde presionaron  hasta conseguir que se instalara un sistema de tuberías, evitando que las mujeres acarrearan el agua con cántaros sobre sus cabezas desde lo río hasta sus casas. 
Por outra banda en Colombia, non desistiron até conseguir unha estrada que acurtase as 10 horas de viaxe entre o pobo de Barbacoas e a capital da provincia, que estaba tan só a 56 km de distancia. Houbo outros casos en Kenia, Filipinas e mesmo en Europa no 2011, cando a senadora socialista flamenca Marleen Temmeran convocaba unha folga de sexo para presionar  á formación dun executivo en Bélxica, despois de preto de 250 días sen acordos. 

Por otra parte en Colombia, no desistieron hasta conseguir una carretera que acortara las 10 horas de viaje entre el pueblo de Barbacoas y la capital de la provincia, que estaba tan solo a 56 km de distancia. Hubo otros casos en Kenia, Filipinas e incluso en Europa en el 2011, cuando la senadora socialista flamenca Marleen Temmeran convocaba una huelga de sexo para presionar  a la formación de un ejecutivo en Bélgica, después de cerca de 250 días sin acuerdos. 
Pero o exemplo que Ameganvi puxo en Togo para animar ás mulleres foi o de Liberia, onde a folga de sexo organizada no 2003 por Leymah   Gbowee (á que concederon o Nobel da Paz no 2011) e a asociación Women of Liberia Mass Action for Peace, foi fundamental para conseguir a paz no país despois de 14 anos dunha brutal guerra civil.

Pero el ejemplo que Ameganvi puso en Togo para animar a las mujeres fue el de Liberia, donde la huelga de sexo organizada en el 2003 por Leymah  Gbowee (a la que concedieron el Nobel de la Paz en el 2011) y la asociación Women of Liberia Mass Action fuere Peace, fue fundamental para conseguir la paz en el país después de 14 años de una brutal guerra civil.
As imaxes desta serie foron tomadas na miña viaxe por Benín  e Togo a finais de 2015. Esperemos que para o recoñecemento dos seus dereitos, as nenas aquí retratadas non teñan que recorrer a ningunha folga de pernas cruzadas nin métodos similares, que non deixan de ser unha mostra do poder limitado que ten a muller na sociedade e da súa escasa oportunidade de expresión, ademais de destacar a súa sexualidade e non a súa humanidade, como sería desexable.

Las imágenes de esta serie fueron tomadas en mi viaje por Benín  y Togo a finales de 2015. Esperemos que para el reconocimiento de sus derechos, las niñas aquí retratadas no tengan que recurrir la ninguna huelga de piernas cruzadas ni métodos similares, que no dejan de ser una muestra del poder limitado que tiene la mujer en la sociedad y de su escasa oportunidad de expresión, además de destacar su sexualidad y no su humanidad, como sería deseable.


6 comentarios:

 1. Textos case tan expresivos como as fotos ás que acompañan. Non é posible estar en desacordo.

  Eu sempre pensei que as mulleres son superiores aos homes. O malo é que elas están todas de acordo comigo no meu caso.

  Saúde.

  ResponderEliminar
 2. Un nuevo texto y imágenes indescriptibles, con una profundidad y actualidad enormes. La historia de las mujeres a lo largo de los siglos ha sido siempre la sumisión, en especial en África (pero también en muchos otros lugares, desafortunadamente!)Apesar de eso nos muestras rostros de sonrisas y belleza. Mujercitas, jovencitas y niñas seguras de su género - femenino - Mujeres. aunque con escasa oportunidad de expresión.
  Preciosas como siempre Carlos, felicitaciones.
  Un beso

  ResponderEliminar
 3. Felicidades tanto por las magníficas fotografías como por el texto que las acompaña.
  Saludos.

  ResponderEliminar
 4. Maravilhoso, vc tem um trabalho forte, arrepia e ao mesmo tempo uma suavidade que me encanta, sem contar seus textos que são poéticos. Parabéns Carlos.

  ResponderEliminar
 5. Buenas fotos, muchas gracias por compartirlas, ahora he aprendido algo más del mundo, y creo que soy afortunada en haber nacido en América del Sur.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS