ÚLTIMAS ENTRADAS : "ALDEAS DE KENGTUNG" "GRAND POPÓ I: A DANZA RITUAL" "GRAND POPÓ II: A CERIMONIA DA PRAIA"
gadgets para blogger
Que sorprendente descubrir os recunchos que che ofrece este pintoresco e pouco profundo lago, situado no centro do estado de Shan, en Mianmar (antiga Birmania).

Está flanqueado por montañas que, de xeito máxico, aparecen e desaparecen entre as néboas, nas que habitan decenas de etnias que aínda manteñen as súas tradicións ancestrais; a etnia maioritaria é a Intha, coñecida co nome dos Fillos do Lago e que está completamente adaptada á vida sobre a auga.

Qué sorprendente descubrir los rincones que te ofrece este pintoresco y poco profundo lago, situado en el centro del estado de Shan, en Myanmar (antigua Birmania).

Está flanqueado por montañas que, de forma mágica, aparecen y desaparecen entre las nieblas, en las que habitan decenas de etnias que aún mantienen sus tradiciones ancestrales; la etnia mayoritaria es la Intha, conocida con el nombre de los Hijos del Lago y que está completamente adaptada a la vida sobre el agua.

Navegan de pé sobre as súas pequenas canoas de madeira , abrazando o remo cunha perna e impulsando a pa co pé. Deste xeito conseguen unha maior visibilidade entre a vexetación e ter os brazos libres para poder manexar as redes de pescar.

Navegan de pie sobre sus pequeñas canoas de madera , abrazando lo remo con una pierna e impulsando la pal con el pie. De este modo consiguen una mayor visibilidad entre la vegetación y tener los brazos libres para poder manejar las redes de pescar.
As súas vivendas, en forma de palafitas, están realizadas con elementos vexetais: troncos de teca para a estrutura e piares sobre os que se asentan as casas, pechaduras de madeira e fachadas realizadas con entrenzados de bambú que permiten que o aire circule polas estancias, facendo máis soportábel a temperatura e a humidade do ambiente. Na actualidade, comezan a empregar materiais metálicos nos seus tellados.

Sus viviendas, en forma de palafitos, están realizadas con elementos vegetales: troncos de teca para la estructura y pilotes sobre los que se asientan las casas, cierres de madera y fachadas realizadas con trenzados de bambú que permiten que el aire circule por las estancias, haciendo más llevadera la temperatura y la humedad del ambiente. En la actualidad, comienzan a emplear materiales metálicos nos sus tejados.
Moitas das casas están comunicadas entre si, mediante escaleiras ou pontes colgantes.


Muchas de las casas están comunicadas entre sí, mediante escaleras o puentes colgantes.

Resulta moi curioso que logren facer auténticas hortas flotantes de dous ou tres metros de ancho, separadas por canles, nas que cultivan tomates, acelgas, cogombros, xudías verdes, cebolas e un sen fin de verduras e hortalizas de excelente calidade. Fano colocando unha capa de terra sobre algas flotantes que ancoran ao fondo con estacas de bambú, co fin de que non queden á deriva. 

Resulta muy curioso que logren hacer auténticas huertas flotantes de dos o tres metros de ancho, separadas por canales, en las que cultivan tomates, acelgas, pepinos, judías verdes, cebollas y un sin fin de verduras y hortalizas de excelente calidad. Lo hacen colocando una capa de tierra sobre algas flotantes que anclan al fondo con estacas de bambú, con el fin de que no queden a la deriva.
Podes visitar diversos talleres artesanais de prata, algodón e tecidos realizados con fíos da planta do loto, cos que fabrican impresionantes chales ou camisas, ou acceder a mercados espectaculares, que cambian de lugar semanalmente de xeito rotatatorio. Sitúanse en puntos estratéxicos aos que as barcas traen a mercancía. Visitei o de Nampan, atopándome con diferentes etnias procedentes das montañas, que se trasladan ao mercado en carros de vacas e ataviados con turbantes de moitas cores e, no caso dos Shan, cuns característicos bolsos.

Puedes visitar diversos talleres artesanales de plata, algodón y tejidos realizados con hilos de la planta del loto, con los que fabrican impresionantes chales o camisas, o acceder a mercados espectaculares, que cambian de lugar semanalmente de manera rotatoria. Se sitúan en puntos estratégicos a los que las barcas traen la mercancía. Visité lo de Nampan, encontrándome con diferentes etnias procedentes de las montañas, que se trasladan al mercado en carros de vacas y ataviados con turbantes de muchos colores y, en el caso de los Shan, con unos característicos bolsos. 

Ao fondo deste mercado, e tras cruzar un corredor de columnas brancas onde a xente do lugar monta as súas tendas de artesanía e antigüidades, unhas escaleiras condúcente ao Shwe Inn Thein Paya, un templo que ten máis de 1000 estupas, a maioría delas dos séculos XVII e XVIII.

Al fondo de este mercado, y tras cruzar un corredor de columnas blancas donde los lugareños montan sus tiendas de artesanía y antigüedades, unas escaleras te conducen al Shwe Inn Thein Paya, un templo que tiene más de 1000 estupas, la mayoría de ellas de los siglos XVII y XVIII.
Tamén existen diversas pagodes, sendo a de Phaung Daw Oo, a máis importante e famosa por conter 5 imaxes de Buda, hoxe totalmente irrecoñecibles debido as láminas de pan de ouro que os devotos foron sobrepoñendo ao longo dos anos, perdendo completamente a súa forma.

También existen diversas pagodas, siendo la de Phaung Daw Oo, la más importante y famosa por contener 5 imágenes de Buda, hoy totalmente irreconocibles debido las láminas de pan de oro que los devotos fueron superponiendo a lo largo de los años, perdiendo completamente su forma.

Nun lugar chamado In Tehin atópase unha zona de preciosas pagodes situadas nun cerro, algunhas delas restauradas e outras en estado ruinoso, conquistadas pola vexetación.


En un lugar llamado In Tehin se encuentra una zona de preciosas pagodas situadas en un cerro, algunas de ellas restauradas y otras en estado ruinoso, conquistadas por la vegetación.

O lago Inle non é só un lago, é moito máis.


El lago Inle no es sólo un lago, es mucho más.