ÚLTIMAS ENTRADAS : "RETRATOS NUNHA ESCOLA" "FOLGA DE SEXO" "MAMAN KPONOU XIV"
gadgets para blogger

VAL DOS MONXES

O Val dos Monxes/El Valle de los Monjes

 

Entre os sorprendentes atractivos que ten a Capadocia, Paşabağ, coñecido tamén como “Val dos Monxes”, é un espectáculo da natureza digno de admirar e fotografar.

Entre los sorprendentes atractivos que tiene la Capadocia, Paşabağ, conocido también como “Valle de los Monjes”, es un espectáculo de la naturaleza digno de admirar y fotografiar.

Adoitan tamén chamalo “Viña do Pachá”, pola cantidade de vides que hai e porque, segundo parece, moitos xenerais adquiriron vivendas nesta zona ao longo do século XIX. O termo "Pachá" correspóndese co grao militar de xeneral.


Tienen por costumbre también llamarlo “Viña del Pachá”, por la cantidad de vides que hay y porque, según parece, muchos generales adquirieron viviendas en esta zona a lo largo del siglo XIX. El término "Pachá" se corresponde con el grado militar de general.

Unha lenda conta que hai moitos anos, ademais de humanos, e en perfecta convivencia con eles durante séculos, habitaban no val unhas fadas, até que un príncipe namorouse dunha delas, relación non permitida. A frustración levou ao odio e a guerra,  bañándose o val de sangue duns e doutras.  Para contrarrestar a súa debilidade, as fadas convertíanse en rochas, desaparecendo ante o ollo humano pero agochadas na  alma das pedras. Nacían así as chemineas de fadas, facendo deste val un paraíso xeolóxico, unha marabilla de orixe volcánica…un lugar encantado.

Una leyenda cuenta que hace muchos años, además de humanos y en perfecta convivencia con ellos durante siglos, habitaban en el valle unas hadas, hasta que un príncipe se enamoró de una de ellas, relación no permitida. La frustración llevó al odio y la guerra,  bañándose el valle de sangre de unos y otras.  Para contrarrestar su debilidad, las hadas se convertían en rocas, desapareciendo ante el ojo humano pero escondidas en el  alma de las piedras. Nacían así las chimeneas de hadas, haciendo de este valle un paraíso geológico, una maravilla de origen volcánico…un lugar encantado.

Outra lenda sen embargo, presenta un  final distinto: ante aquela relación non permitida, a raíña das fadas converteunas en pombas e encerrounas nas rochas, castigando aos homes a coidalas. Iso xustificaría os pequenos buracos a modo de pombal existentes nas rochas.

 

Otra leyenda, sin embargo, presenta un  final distinto: ante aquella relación no permitida, la reina de las hadas las convirtió en palomas y las encerró en las rocas, castigando a los hombres a cuidarlas. Eso justificaría los pequeños agujeros a modo de palomar existentes en las rocas.

Estas chemineas de fadas son unhas formacións rochosas que poden acadar os 40 metros de altura e que están compostas de tufa (rocha branda de orixe volcánica) e coroadas por rochas cónicas de basalto máis duras e escuras que as protexen. A erosión traballounas ao longo de miles de anos, orixinando as fermosas e caprichosas formas que actualmente florecen coma fungos no medio dun gran viñedo.


Estas chimeneas de hadas son unas formaciones rocosas que pueden alcanzar los 40 metros de altura y que están compuestas de tufa (roca blanda de origen volcánico) y coronadas por rocas cónicas de basalto más duras y oscuras que las protegen. La erosión las fue trabajando a lo largo de miles de años, originando las hermosas y caprichosas formas que actualmente florecen como hongos en medio de un gran viñedo.

O nome do Val dos Monxes débese a que centos de monxes se asentaron neste lugar para o seu retiro espiritual e, parece ser, que algunha destas chemineas foi utilizada como vivenda destes relixiosos, entre as que destacaría a de San Simeón, cheminea de tres coroas existente no val.El nombre del Valle de los Monjes se debe la que cientos de monjes se asentaron en este lugar para su retiro espiritual y, parece ser, que alguna de estas chimeneas fue utilizada como vivienda de estos religiosos, entre las que destacaría la de San Simeón, chimenea de tres coronas existente en el valle.