ÚLTIMAS ENTRADAS : "A RUTA 66(VIII) ALBUQUERQUE-FLASTAFF" "RECOLECTORAS DE VIDA" "UN PASEO POR AKIHABARA" "ACEREDO: FASCINANTE TRISTEZA"
gadgets para blogger

 

A REPÚBLICA DE GALIZA


Unha princesa embarazada que se perdeu nas brañas do val do Salas deu a luz asistida pola poboación local. Ao atopala, a raíña decidíu premiar á xente do lugar, outorgándolles uns privilexios que os distinguisen das demais vilas, fundándose así o Couto Mixto, un territorio de 26,7 quilómetros cadrados situado ao sur da provincia de Ourense, na fronteira con Portugal.

 

Una princesa embarazada que se perdió en las brañas del valle del Salas dio a luz asistida por la población local. Al encontrarla, la reina decidió premiar a la gente del lugar, otorgándoles privilegios que los distinguiesen de las demás villas, fundándose así el Couto Mixto, un territorio de 26,7 kilómetros cuadrados situado al sur de la provincia de Ourense, en la frontera con Portugal.

  

A pesar da incerta orixe desta lenda, si están documentados os abondosos privilexios de que gozaban os “Mixtos” así como que España e Portugal, durante 700 anos, recoñeceron o Couto como unha pequena república democrática independente na que non gobernaban reis nin señores feudais, senón que se autogobernaba a través dun sistema democrático social, autónomo e participativo. 

 

A pesar del incierto origen desta leyenda, sí están documentados los abundantes privilegios de que disfrutaban los “Mixtos”, así como que España y Portugal, durante 700 años, reconocieron al Couto como una pequeña república democrática independiente en la que no gobernaban reyes ni señores feudales, sino que se autogobernaba a través de un sistema democrático social, autónomo y participativo

 


A república estaba integrada polas aldeas de Santiago de Rubiás, capital e centro de administración política, Rubiás dos Mixtos e Meaus

 

La república estaba integrada por las aldeas de Santiago de Rubiás, capital y centro de administración política, Rubiás dos Mixtos y Meaus.

As decisións de goberno eran tomadas por todos os veciños na praza pública ou no adro da igrexa e cada aldea estaba representada por unha persoa á que chamaban “Home de Acordo”, que era elixida democrárticamente e que os veciños podían cambiar antes de rematar o seu mandato, se estimaban que non estaban a cumprir as funcións para as que foran elixidos. Estes tres homes nomeaban cada tres anos ao “Xuíz”, que ostentaba os poderes político, gobernativo, administrativo e xudicial.


Las decisiones de gobierno eran tomadas por todos los vecinos en la plaza pública o en el adro de la iglesia y cada aldea estaba representada por una persona a la que llamaban “Hombre de Acuerdo”, que era elegida democráticamente y que los vecinos podían cambiar antes de finalizar su mandato, si consideraban que no estaban cumpliendo las funciones para las que habían sido elegidos. Estos tres hombres designaban cada tres años al “Juez”, que ostentaba los poderes político, gobernativo, administrativo y judicial

 

Os Mixtos non tiñan a obriga de adquirir a nacionalidade portuguesa ou española, podendo ser, simplemente, cidadáns do Couto. Ademais non podían ser recrutados polos exércitos españois nin portugueses e dentro das fronteiras do Couto Mixto non podía actuar ningunha autoridade destes estados veciños.

 

Los Mixtos no tenían la obligación de adquirir la nacionalidad portuguesa o española, pudiendo ser, simplemente, ciudadanos del Couto. Además no podían ser reclutados por los ejércitos españoles ni portugueses y dentro de las fronteras del Couto Mixto, no podía actuar ninguna autoridad de esos estados vecinos.

 

Estaban exentos de cargas fiscais, de pagar dereitos e documentos aduaneiros e podían acudir ás feiras e mercados limítrofes a comerciar con gando, cereais e mesmo con productos de contrabando, xa que nin os carabineiros españois nin os “guardinhas” portugueses podían apresar mercadorías no Couto Mixto, nin na periferia dunha legua, nin no “Camiño Privilexiado” que comunicaba a vila portuguesa de Tourém coa república. O carreiro estaba delimitado por fitos, cruceiros e outros sinais e ninguén podía ser apresado no seu percorrido, agás  por delito de homicidio.

 

Estaban exentos de cargas fiscales, de pagar derechos y documentos aduaneros y podían acudir a las ferias y mercados limítrofes a comerciar con ganado, cereales e incluso con productos de contrabando, ya que ni los carabineros españoles ni los “guardinhas” portugueses podían apresar mercancías en el Couto Mixto, ni en la periferia de una legua, ni en el “Camino Privilegiado” que comunicaba la villa portuguesa de Tourém con la república. El sendero estaba delimitado por hitos, cruceros y otras señales y nadie podía ser apresado en su recorrido, salvo por delito de homicidio. 

  

O tratado de Lindes de Lisboa marcaba o 29 de setembro de 1864 o final do posiblemente un dos primeiros estados democráticos da historia de Europa, que pasaba a ser de titularidade española, perdendo a asúa soberanía e os seus privilexios.


El tratado de Lindes de Lisboa marcaba el 29 de septiembre de 1864 el final del posiblemente uno de los primeros estados democráticos de la historia de Europa, que pasaba a ser de titularidad española, perdiendo su soberanía y sus privilegios.