ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL II: MEKELE" "DANAKIL III: O LAGO E O VOLCÁN" "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN" "OS AFAR"
gadgets para blogger
DANAKIL IV: DALLOL, A EXCEPCIÓN

O Dallol (entrada ao inferno, na lingua Afar ) é unha inhóspita chaira considerada por algúns como o lugar máis cruel da Terra. Atópase a máis de 100 metros por debaixo do nivel do mar e, xunto co Val da Morte de California, son os lugares máis cálidos do planeta, con temperaturas que superan os 34º todos os días do ano e que poden chegar até os 63º.

El Dallol (entrada al infierno, en la lengua Afar) es una inhóspita llanura considerada por algunos como el lugar más cruel de la tierra. Se encuentra a más de 100 metros por debajo del nivel del mar y, con el Valle de la Muerte de California, son los lugares más cálidos del planeta, con temperaturas que superan los 34º todos los días del año y que pueden llegar hasta los 63º

Desde que comecei con estas publicacións de fotografías en branco e negro, hai xa máis de 5 anos, nalgunha ocasión, seguidores do meu blogue puxéronse en contacto comigo animándome a que incluíse de cando en vez algunha imaxe en cor. Grazas que tiña a coartada do propio nome do blogue (fotografías en branco e negro)porque, a verdade, é algo que non me pasou pola imaxinación, xa que a fotografía en branco e negro é a miña paixón, a que verdadeiramente me cativa, non sei se porque xa me cativaban, e o seguen a facer, as películas de cine en branco e negro, porque as grandes iconas da fotografía están capturadas en branco e negro, ou por todas as satisfaccións que me deu a “época analóxica” co pequeno laboratorio que montei nun armario encaixado na miña casa.


Vou facer unha excepción, porque penso que as saturadas cores amarelas, verdes, azuís e encarnadas do Gallol así o demandan.
Para acceder ao Dallol, súbese por unha costa de cor chocolate, entre cheiro a xofre e a presenza inquietante de soldados.

Desde que comencé con estas publicaciones de fotografías en blanco y negro, hace ya más de 5 años, en alguna ocasión, seguidores de mi blog se pusieron en contacto conmigo animándome a que incluyera de vez en cuando alguna imagen en color. Gracias que tenía la coartada del propio nombre del blog (fotografías en blanco y negro) porque, la verdad, es algo que no me pasó por la imaginación, ya que la fotografía en blanco y negro es mi pasión, la que verdaderamente me cautiva, no sé si porque ya me cautivaban, y lo siguen haciendo, las películas de cine en blanco y negro, porque los grandes iconos de la fotografía están capturados en blanco y negro, o por todas las satisfacciones que me dio la "época analógica" con el pequeño laboratorio que monté en un armario empotrado de mi casa.

Voy a hacer una excepción, porque pienso que los saturados colores amarillos, verdes, azules y rojizos del Gallol así lo demandan.

Para acceder al Dallol, se sube por una cuesta de color chocolate, entre olor a azufre y la presencia inquietante de soldados.


Está cuberto por un manto de sal que o mar Vermello depositou en varias ocasións, baixo o cal hai un magma quente que provoca a saída de líquidos, gases e vapores atrapados no seu interior.

Está cubierto por un manto de sal que el mar Rojo depositó en varias ocasiones, bajo el cual hay un magma caliente que provoca la salida de líquidos, gases y vapores atrapados en su interior.

Cando camiñas por esa especie de costra de sal, baixo os teus pes sentes a calor e unha presión de algo que tenta saír á superficie. Débese a que está cheo de nacentes termais de sal de pouca altura, creados pola forte presión que exerce o vapor nas capas de sal; respiradoiros volcánicos que emanan auga mesturada con ácidos e sales que, unha vez cristalizadas, forman lombeiros a modo de niños de termites, inicialmente brancos puros e relucentes.

Cuando caminas por esa especie de costra de sal, bajo tus pies sientes el calor y una presión de algo que intenta salir a la superficie. Se debe a que está lleno de nacientes termales de sal de poca altura, creados por la fuerte presión que ejerce el vapor en las capas de sal, respiraderos volcánicos que emanan agua mezclada con ácidos y sales que, una vez cristalizados, forman montículos a modo de nidos de termitas, inicialmente blancos puros y brillantes.


As oxidacións dos minerais en contacto co osíxeno van escurecendo e tinguindo as augas e a terra, pintándoas de cores amarelas, laranxas, distintos tons de verdes, vermellos azuis e chocolates, todos eles mesturados entre si e tamén separados en pequenos lagos naturais que se forman pola acumulación do sal, creando unha paisaxe verdadeiramente impresionante e única.

Las oxidaciones de los minerales en contacto con el oxígeno van oscureciendo y tiñendo las aguas y la tierra, pintándolas de colores amarillos, naranjas, distintos tonos de verdes, rojos, azules y chocolates, todos ellos mezclados entre sí y también separados en pequeños lagos naturales que se forman por la acumulación de la sal, creando un paisaje verdaderamente impresionante y único.

A pesar de que faltan palabras para describir a beleza deste capricho da natureza, que parece máis propio dunha paisaxe doutro planeta extraído dunha película de ciencia ficción, non é moi probable que se converta nun sitio turístico para masas, debido a que o acceso a este remoto lugar non é precisamente sinxelo e a que as súas temperaturas son insufribles.

A pesar de que faltan palabras para describir la belleza de este capricho de la naturaleza, que parece más propio de un paisaje de otro planeta extraído de una película de ciencia ficción, no es muy probable que se convierta en un sitio turístico para masas, debido a que el acceso a este remoto lugar no es precisamente sencillo y a que sus temperaturas son insufribles.


Ademais de científicos que consideran que queda moito por descubrir no Dallol, tamén están interesadas empresas dedicadas á elaboración de fertilizantes, polos enormes depósitos de potasio que se atopan debaixo da superficie. A Unesco, debería analizar a situación e protexer este patrimonio natural.

Además de científicos que consideran que queda mucho por descubrir en el Dallol, también están interesadas empresas dedicadas a la elaboración de fertilizantes, por los enormes depósitos de potasio que se encuentran debajo de la superficie. La Unesco debería analizar la situación y proteger este patrimonio natural.

Na viaxe de volta a Addis Abeba, cando o avión ía collendo altura, tiven a sensación de ter o privilexio de coñecer un lugar máxico.

En el viaje de vuelta a Addis Abeba, cuando el avión iba cogiendo altura, tuve la sensación de terner el privilegio de conocer un lugar mágico.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

COMENTARIOS