ÚLTIMAS ENTRADAS : " "A RUTA 66 (I)" "A RUTA 66(II): CHICAGO " A RUTA 66(III): CHICAGO-SAINT LOUIS " "ZIRO E OS APATANI"
gadgets para blogger

Ziro e os Apatani
«A xente esqueceu que o home é parte da natureza. Acaban con ela ávidos como voitres. Iso hai que gritalo aos catro ventos. Polo que a min respecta, fágoo a través dos meus filmes».


Con estas palabras Akira Kurosawa facía referencia ao seu filme “Derzú Uzalá”, baseado nun libro de Vladimir Arséniev, un clásico en Rusia.

Narra a historia dunha expedición militar que se extravía na selva siberiana e que, en varias ocasións, se salva dunha morte segura grazas a Derzú Uzalá, un cazador nómade que lles fai de guía, ensiñándolles a respectar e convivir coa natureza sen tentar impoñerse a ela coma fai a civilización occidental.

Derzú, illado da civilización, descoñece o valor material das cousas. Finalizando a película vai vivir á casa do capitán da tropa, na cidade. 

Moitas cousas son incomprensibles para el, como que haxa que pagar pola auga ou a leña, algo gratuito e doado de conseguir na natureza siberiana. 
A sensación de afogo, baleiro e falta de liberedade fai que, a pesar da súa ceguera en aumento, volva á taiga onde lle espera a súa selva, as súas montañas e a natureza...o seu lugar no mundo.

Evoquei este filme cando tiven o privilexio de visitar e fotografar o Val de Ziro e coñecer de preto o modo de vida dos Apatani e a súa relación coa Natureza.

«La gente ha olvidado que el hombre es parte de la naturaleza. Acaban con ella ávidos como buitres. Eso hay que gritarlo a los cuatro vientos. Por lo que a mí respecta, lo hago a través de mis filmes».  


Con estas palabras Akira Kurosawa hacía referencia a su film “Derzú Uzalá”, basado en un libro de Vladimir Arséniev, un clásico en Rusia. 

Narra la historia de una expedición militar que se extravía en la selva siberiana y que, en varias ocasiones, se salva de una muerte sgura gracias a Derzú Uzalá, un cazador nómada que les hace de guía, enseñándoles a respetar y convivir con la naturaleza sin intentar imponerse a ella como hace la civilización occidental.

Derzú, aislado de la civilización, desconoce el valor material de las cosas. Finalizando la película se va a vivir a la casa del capitán de la tropa, en la ciudad. Muchas cosas son incomprensibles para él, como que haya que pagar por el agua o la leña, algo gratuito y fácil de conseguir en la naturaleza siberiana. 

La sensación de ahogo, vacío y falta de libertad hace que, a pesar de su ceguera en aumento, vuelva a la taiga donde le espera su selva, sus montañas y la naturaleza...su lugar en el mundo.

Evoqué este film cuando tuve el privilegio de visitar y fotografiar el Valle de Ziro y conocer de cerca el modo de vida de los Apatani y su relación con la Naturaleza.


Existe unha remota rexión no nordés da India hamada Arunachal Pradesh, que sempre estivo en disputa con China, coa que comparte fronteira e á que non é fácil chegar por estar situada en zonas illadas de montaña con estradas cheas de curvas, que requiren de moitas horas para realizar os desprazamentos.

Ademais do visado de turismo para a India, necesítase un permiso especial para entrar nesta rexión. A dureza da viaxe verase compensada sobradamente con todo o que esta área ofrece.

Existe una remota región en el noreste de la India llamada Arunachal Pradesh, que siempre estuvo en disputa con China, con la que comparte frontera y a la que no es fácil llegar por estar situada en zonas aisladas de montaña con carreteras llenas de curvas, que requieren de muchas horas para realizar los desplazamientos. 

Además del visado de turismo para la India, se necesita un permiso especial para entrar en esta región. La dureza del viaje se verá compensada sobradamente con todo lo que esta área te ofrece.
É moi distinta da India que coñecía, nos seus costumes ou maneiras de vivir, nas vestimentas, e até no físico das persoas: teñen trazos mongoloides, pel clara e ollos grandes e rasgados.

Es muy distinta da la India que conocía, en sus costumbres o maneras de vivir, en las vestimentas, y hasta en el físico de las personas: tienen rasgos mongoloides, piel clara y ojos grandes y rasgados.
En Arunachal Pradesh atópase o Val de Ziro, un val precioso no que se celebra o Ziro Music, un festival de música de artistas independentes fundado por Bobby Hano e o guitarrista de Menwhopause Anup Kutty en 2012. É un festival que vai a máis e no cal participan moitos grandes artistas Indie, como Le Ranaldo, Steve*Shelley, Guru Rewben, etc.

En Arunachal Pradesh se encuentra el Valle de Ziro, un valle precioso en el que se celebra el Ziro Music, un festival de música de artistas independientes fundado por Bobby Hano y el guitarrista de Menwhopause Anup Kutty en 2012. Es un festival que va a más y en el cual participan muchos grandes artistas Indie, como Lee Ranaldo, Steve Shelley, Guru Rewben, etc.
O val de Ziro é o lugar de asentamento da etnia Apatani, tamén coñecidos como Tanii, un grupo étnico de procedencia mongoloide.

Os apatani teñen un sistema social moi organizado baseado no autogoberno sen xefes ou caciques e na aceptación xeral de normas que, na súa maioría, proveñen da cultura tribal milenaria, priorizando a prevención fronte á acción punitiva, o respecto á súa cultura e costumes tradicionais e ás relacións humanas coas tribos veciñas.

Como non ía ser doutra forma, o mundo evoluciona tamén eiquí, os mozos están moi influenciados pola cultura occidental e moitos homes traballan lonxe das súas aldeas, desempeñando o seu traballo como funcionarios do goberno, médicos, enxeñeiros, etc. Pero aínda se segue mantendo a forma de vida tradicional.

El valle de Ziro es además el lugar de asentamiento de la etnia Apatani, también conocidos como Tanii, un grupo étnico de procedencia mongoloide.

Los apatani tienen un sistema social muy organizado basado en el autogobierno sin jefes o caciques y en la aceptación general de normas que, en su mayoría, provienen de la cultura tribal milenaria, priorizando la prevención frente a la acción punitiva, el respeto a su cultura y costumbres tradicionales y a las relaciones humanas con las tribus vecinas.

Como no iba a ser de otra forma, el mundo evoluciona y los jóvenes están muy influenciados por la cultura occidental y muchos hombres trabajan lejos de sus aldeas, desempeñando su trabajo de funcionarios del gobierno, médicos, ingenieros, etc. Pero aún se sigue manteniendo la forma de vida tradicional.
Son cristiáns baptistas, seguidores da fe Danyi Polo, que adoran ao sol e á lúa e Abotani é venerado como o único antepasado de todos os apatanis. 

A súa adoración pola natureza apréciase nos seus costumes e nas súas prácticas tradicionais, sendo un exemplo para seguir para loitar contra o quecemento global e a escaseza de auga no mundo. 

Durante séculos conviviron coa natureza nun estado de reciprocidade, xestionando e conservando de forma sustentable os recursos naturais. Consideran que a posesión da terra é a única forma de lograr a independencia económica e por iso todos os cultivos son de propiedade privada.

Grazas aos seus costumes tradicionais seguen mantendo a súa identidade e  o encanto das aldeas e a paisaxe segue intacto a pesar das influencias externas e da creación de novas aldeas nos últimos anos.

Son cristianos baptistas, seguidores de la fe Danyi Polo, que adoran al sol y a la luna y Abotani es venerado como el único antepasado de todos los apatanis. 

Su adoración por la naturaleza se aprecia en sus costumbres y prácticas tradicionales, siendo un ejemplo a seguir de un asentamiento humano en una zona de montaña para luchar contra el calentamiento global y la escasez de agua en el mundo. 

Durante siglos han convivido con la naturaleza en un estado de interdependencia, gestionando y conservando de forma sostenible los recursos naturales. Consideran que la posesión de la tierra es la única forma de lograr la independencia económica y por ello todos los cultivos son de propiedad privada.

Gracias a sus costumbres tradicionales siguen manteniendo su identidad y  el encanto de las aldeas y el paisaje sigue intacto a pesar de las influencias externas y de la creación de nuevas aldeas en los últimos años.
Nos anos 80 introduciron un sistema de cultivo do arroz en humidais no que tamén crían peixe, ademais de complementar con millo miudo, que plantan nos lindes elevados entre as parcelas de arroz. 

Sen maquinaria, nin animais, nin fertilizantes químicos  conseguen un sistema moito máis produtivo que o dos países máis desenvolvidos.

O brotamento faise en sementeiros e logo transplantan os brotes aos campos. Para manter o chan fértil ano tras ano, reciclan os residuos dos cultivos e refugallos orgánicos das aldeas.


En los año 80 introdujeron un sistema de cultivo del arroz en humedales en el que también crian pescado, además de complementar con mijo, que plantan en los lindes elevados entre las parcelas de arroz. 

Sin maquinaria, ni animales, ni fertilizantes químicos  consiguen un sistema mucho más productivo que el de los países más desarrollados.

La germinación se hace en semilleros y luego trasplantan los brotes a los campos. Para mantener el suelo fértil año tras año, reciclan los residuos de los cultivos y desechos orgánicos de las aldeas.
O único río existente no val é suficiente para dispoñer da auga de rega necesaria para o cultivo de arroz húmido. iso grazas a unha lexislación estrita sobre a utilización dos recursos forestais e a caza e a un complexo sistema de canles de rega deseñados con detemento.

El único río existente en el valle es suficiente para disponer del agua de riego necesaria para el cultivo de arroz húmedo. ello gracias a una legislación estricta sobre la utilización de los recursos forestales y la caza y a un complejo sistema de canales de riego meticulosamnete diseñados.
O kiwi, nas súas orixes silvestre, cultívase agora de forma ecolóxica nos hortos e existe unha Cooperativa de Produtores.

El kiwi, en sus orígenes forma silvestre, se cultiva ahora de forma ecológica en los huertos y existe una Cooperativa de Productores.
Tamén fabrican coitelos e mobles e útiles con vimbia.
También fabrican cuchillos y muebles y enseres con mimbre.
Os poboados están configurados por longas rúas, conservan as súas casas tradicionais de madeira e bambú (tamén folla de lata) construídas bastante xuntas. 

Son vivendas sinxelas, pequenas e acolledoras. Na entrada está o salón, que fai de distribuidor das habitacións e ten unha cheminea aberta no medio. Debaixo da casa, no exterior, están as cuadras dos animais.

Los poblados están configurados por largas calles que conservan sus casas tradicionales de madera y bambú (también hojalata) construidas bastante juntas. 

Son viviendas sencillas, pequeñas y acogedoras. En la entrada está el salón, que hace de distribuidor de las habitaciones y tiene una chimenea abierta en el medio. Debajo de la casa, en el exterior, están las cuadras de los animales.
Hai dous tipos de estruturas socio-relixiosas características: Os “babos”, uns postes altos de madeira nos que se realizan exercicios ximnásticos nas festas, e os “lapang”, unhas plataformas construídas con grandes  táboas (1-2 metros de ancho por 5-6 de longo) que serven para congregacións tradicionais. Estas estruturas séguense construíndo mesmo nas aldeas novas.

Hay dos tipos de estructuras socio-religiosas características: Los “babos”, unos postes altos de madera en los que se realizan ejercicios gimnásticos en las fiestas y los “lapang”, unas plataformas construidas con  grandes tablas (1-2 metros de ancho por 5-6 de largo) que sirven para congregaciones tradicionales. Estas estructuras se siguen construyendo incluso en las aldeas nuevas.
Afortunadamente, desde os anos 70 o goberno prohibiu unha espeluznante práctica que se viña realizando coas mulleres apatani cando eran nenas. 

Parece ser que as apatani eran as mulleres máis belas da rexión e as tribos inimigas secuestrábanas e vioábanas con frecuencia. 

Para diminuír o seu atractivo sexual os apatanis optaron por tatuarlles a cara, mediante unha raia vertical desde a fronte ata a punta do nariz e outras 5 desde o beizo inferior ata o queixo; ademais, perforábanlles o nariz con paus de bambú e colocábanlles uns tapóns (dalat) para dilatar a pel. 

Mentres tanto, os homes levaban unha trenza na fronte e unha tatuaxe moi discreta en forma de “T”. As últimas apatanis cos narices perforados deben ter sobre uns 50 anos.

Afortunadamente, desde los años 70 el gobierno prohibió un espeluznante práctica que se venía realizando con las mujeres apatani cuando eran niñas. 

Parece ser que las apatani eran las mujeres más bellas de la región y las tribus enemigas las secuestraban y violaban con frecuencia. 

Para disminuir su atractivo sexual los apatanis optaron por tatuarles la cara, mediante una raya vertical desde la frente hasta la punta de la nariz y otras 5 líneas desde el labio inferior hasta la barbilla; además, les perforaban la nariz con palos de bambú y les colocaban unos tapones (dalat) para dilatar la piel. 

Mientras tanto, los hombres llevaban una trenza en la frente y un tatuaje muy discreto en forma de “T”. Las últimas mujeres apatanis con las narices perforadas deben tener sobre unos 50 años.
Que privilexio coñecer unha etnia tan especial cuns costumes ben diferentes, pasear por silenciosos poboados como Hong, Hari, Bula e Bamin, coñecer a súa característica arquitectura, como cultivan o arroz ou como traballan a vimbia, aloxarse nas súas casas e convivir con eles, aprender da súa cultura e gozar da súa hospitalidade.

Que pracer contar nesta aventura con dúas persoas como o guía apatani Tasang Tage e o condutor Jaantu Gogoi. 

Ademais de ser uns grandes profesionais conseguiron minimizar a dureza da viaxe. Compartimos moitas cousas e disfrutamos moito xuntos.

Que privilegio conocer una etnia tan especial con unas costumbres bien diferentes, pasear por silenciosos poblados como Hong, Hari, Bulla y Bamin, conocer su característica arquitectura, como cultivan el arroz o como trabajan el mimbre, alojarse en sus casas y convivir con ellos, aprender de su cultura y disfrutar de su hospitalidad.

Que placer contar en esta aventura con dos personas como el guía apataniTasang Tage y el conductor Jaantu Gogoi.  

Además de ser unos grandes profesionales consiguieron minimizar la dureza del viaje. Compartimos muchas cosas y disfrutamos mucho juntos.

Grazas aos dous 

Gracias a los dos

1 comentario:

  1. This amazing publication is a living chapter in the history of the world. Congratulations my dear friend.

    ResponderEliminar

COMENTARIOS