ÚLTIMAS ENTRADAS : " "A RUTA 66 (I)" "A RUTA 66(II): CHICAGO " A RUTA 66(III): CHICAGO-SAINT LOUIS " "ZIRO E OS APATANI"
gadgets para blogger
RUTA 66 (IV): SAN LOUIS-OKLAHOMA CITY

Entre Saint Louis e a cidade de Oklahoma hai varias poboacións interesantes para coñecer e fotografar iconas míticas do Roteiro 66; estas cidades están separadas por máis de 500 millas e necesítanse unhas 10 horas para percorrelas, polo que había que madrugar e organizarse ben.

Entre Saint Louis y la ciudad de Oklahoma hay varias poblaciones interesantes para conocer y fotografiar iconos míticos de la Ruta 66. Estas ciudades están separadas por más de 500 millas y se necesitan unas 10 horas de viaje, por lo que había que madrugar y organizarse bien.
Coa construción do Roteiro 66 proliferou a creación de numerosas gasolineiras, como Texaco ou Phillips, que contaban con deseños identificativos da marca, máis ou menos atractivos, para chamar a atención dos automobilistas. 
Algunhas empresas propietarias das gasolineiras tiñan contratadas traballadoras que se desprazaban por diferentes puntos do Roteiro, para sanear os baños das distintas estacións de servizo. 
A Gran Depresión orixinada nos Estados Unidos, a partir da caida da bolsa de Nova York o 29 de outubro de 1929, e que pasou á historia como o Crac do 29 ou Martes Negro, afectou tamén as gasolineiras: algunhas pecharon ou foron reconstruídas e convertidas en museos; outras foron abandonadas. 

Con la construcción de la Ruta 66 proliferó la creación de numerosas gasolineras, como Texaco o Phillips, que contaban con diseños identificativos de la marca, más o menos atractivos, para llamar la atención de los automovilistas. 
Algunas empresas propietarias de las gasolineras tenían contratadas trabajadoras que se desplazaban por diferentes puntos de la Ruta para sanear los baños de las distintas estaciones de servicio.
La Gran Depresión originada en los Estados Unidos, a partir de la caída de la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929, y que pasó a la historia como el Crac del 29 o Martes Negro, afectó también a las gasolineras: algunas cerraron o fueron reconstruidas y convertidas en museos; otras fueron abandonadas. 
Entre ríos e outeiros e a unhas 100 millas de Saint Louis atópase Rolla, unha poboación que acolle un museo do automóbil chamado Memoryville USA. O Roteiro 66 substituíu á pouco transitable estrada 14, o que supuxo un cambio considerable para Rolla, ao proliferar os moteles e postos comerciais e converterse nun lugar de vacacións. 
Nesta zona atópanse o Mule Trading Post e o Totem Pole Trading Post. 

Entre ríos y colinas y a unas 100 millas de Saint Louis se encuentra Rolla, una población que acoge un museo del automóvil llamado Memoryville USA. 
La Ruta 66 sustituyó a la poco transitable carretera 14, lo que supuso un cambio considerable para Rolla, al proliferar los moteles y puestos comerciales y convertirse en un lugar de vacaciones.
En esta zona se encuentran el Mule Trading Post y el Tótem Pole Trading Post.
O Totem é un dos negocios máis antigos do Roteiro 66 que aínda segue en funcionamento; no seu interior pódense atopar antigüidades e todo tipo e souvenirs. 

El Tótem es uno de los negocios más antiguos de la Ruta 66 que aún sigue en funcionamiento; en su interior se pueden encontrar antigüedades y todo tipo de souvenirs.
A unha hora de camiño chégase a Lebanon, onde nos atoparemos outras dúas iconas típicos: o Wrink’ s Market e o Munger Moss Motel. 
O Wrinsk’ s Market estivo en funcionamento desde 1950 ata o 2005, data na que, con 82 anos, falece o seu fundador Gleen Wrinkle. Despois de dous anos de abandono e deterioración o seu fillo reabriría a tenda, pero dous anos despois víase obrigado a pechala no medio dá a Gran Recesión. Katie, a neta de Wrinkle volvería reabrila como unha tenda de antigüidades, comida rápida e artigos do Roteiro 66.

A una hora de camino se llega a Lebanon, donde nos encontraremos otros dos iconos típicos: el Wrink’s Market y el Munger Moss Motel.
El Wrinsk’s Market estuvo en funcionamiento desde 1950 hasta el 2005, fecha en la que, con 82 años, fallece su fundador Gleen Wrinkle. Después de dos años de abandono y deterioro su hijo reabriría la tienda, pero dos años después se vería obligado a cerrarla en medio da la Gran Recesión.  Katie, la nieta de Wrinkle volvería a reabrirla como una tienda de antigüedades, comida rápida y artículos de la Ruta 66.
A outra icona de Lebanon é o Munger Moss, un dos moteles míticos do Roteiro 66, famoso polo seu espectacular cartel de neón e que aínda se conserva en moi boas condicións. 
Este curioso e nostálxico motel foi construído en 1946 e segue en funcionamento grazas ao gran traballo de mantemento realizado polos seus propietarios Ramona e Bob. 

El otro icono de Lebanon es el Munger Moss, motel mítico de la Ruta 66, famoso por su espectacular cartel de neón y que aún se conserva en muy buenas condiciones.
Este curioso y nostálgico motel fue construido en 1946 y sigue en funcionamiento gracias al gran trabajo de mantenimiento realizado por sus propietarios Ramona y Bob.
Dúas horas despois de saír de Lebanon, tras percorrer unhas 120 millas, atópase Joplin, unha poboación que atraeu a numerosos mineiros co achado de grandes minas de chumbo e zinc. Durante algún tempo foi unha cidade sen lei, chea de bordeis, casas de xogo tabernas e salóns de baile. 

Dos horas después de salir de Lebanon, tras recorrer unas 120 millas, se encuentra Joplin, una población que atrajo a numerosos mineros con el hallazgo de grandes minas de plomo y zinc. Durante algún tiempo fue una ciudad sin ley, llena de burdeles, casas de juego tabernas y salones de baile. 
Bonnie Parker e Clyde Barrow, os famosos criminais Bonnie& Clyde, estiveron aloxados unhas semanas en Joplin en 1933, realizando varios roubos na cidade, da que tiveron que fuxir despois de matar a dous policías que tentaban detelos. No seu huída tiveron que deixar a maior parte das súas pertenzas e entre elas unha cámara fotográfica Kodak, artigos de prensa sobre eles e carteis da súa procura. 
Un curioso bar chamado Guitars Rock N’ Country Joplin MO Bar, ofrece espetáculos en vivo de música country e rock e unha pista de baile que, parece ser, é unha das máis grandes da zona. 

Bonnie Parker y Clyde Barrow, los famosos criminales Bonnie&Clyde, estuvieron alojados unas semanas en Joplin en 1933, realizando varios robos en la ciudad, de la que tuvieron que huir después de matar a dos policías que intentaban detenerlos. En su huída tuvieron que dejar la mayor parte de sus pertenencias y entre ellas una cámara fotográfica Kodak, artículos de prensa sobre ellos y carteles de su búsqueda.
Un curioso bar llamado Guitars Rock N’Country Joplin MO Bar, ofrece espectáculos en vivo de música country y rock y una pista de baile que, parece ser, es una de las más grandes de la zona.
A 25 minutos despois, atopamos Baxter Springs, a primeira cidade gandeira de Kansas e que tamén sufriu diferentes roubos perpetrados por Bonny&Clyde e outros criminais como Cole Younger ou Henry Star. 

A 25 minutos de Joplin nos encontramos Baxter Springs, la primera ciudad ganadera de Kansas y que también sufrió diferentes robos perpetrados por Bonny&Clyde y otros criminales como Cole Younger o Henry Star.
Aquí atópase Phillips 66, unha histórica estación de servizo que foi construída en 1930 e cuxo deseño encaixa coa arquitectura dos arredores, xa que lembra ao dunha casa de campo. En funcionamento ata os anos 70, hoxe é un Centro de Visitantes do Roteiro e está incluída no Rexistro Nacional de Lugares Históricos desde o ano 2003.

Aquí se encuentra Phillips 66, una histórica estación de servicio que fue construída en 1930 y cuyo diseño encaja con la arquitectura de los alrededores, ya que recuerda al de una casa de campo. En funcionamiento hasta los años 70, hoy es un Centro de Visitantes de la Ruta y está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde el año 2003.
Despois de percorrer 16 millas máis chegamos a Miami, primeira cidade establecida en territorio indio. Ademais de ter un museo para fanáticos do motociclismo e o Coleman Theatre, un teatro de estilo español activo desde os anos 20 ata a actualidade, alberga o Waylan’ s Kuku Burger, un restaurante considerado como unha das mellores hamburgueserías do Roteiro. 
É moi fácil de identificar polo enorme letreiro de neon verde e amarelo e un cuco xigante amarelo na súa parede frontal. No seu interior destaca a súa nostálxica decoración.

Después de recorrer 16 millas llegamos a Miami,  primera ciudad establecida en territorio indio. Además de tener un museo para fanáticos del motociclismo y el Coleman Theatre, un teatro de estilo español activo desde los años 20 hasta la actualidad, alberga el Waylan’s Kuku Burger, un restaurante considerado como una de las mejores hamburgueserías de la Ruta.  
Es muy fácil de identificar por su enorme letrero de neón verde y amarillo y un cuco gigante amarillo en su pared frontal. En su interior destaca su nostálgica decoración.
En Afton, unha poboación situada 15 millas despois de Miami, atopámonos con outras dúas iconas míticos: unha pequena tenda ( Twister Trading Post) e a vintage Dx Station.

En Afton, una población situada 15 millas después de Miami, nos encontramos con otros dos iconos míticos: una pequeña tienda (Twister Trading Post) y la vintage Dx Station.
Outras 15 millas máis e estamos en Vinita, onde se atopa o Clantons café, un local con moita tradición familiar. A familia dos Clanton sempre estivo moi involucrada na comunidade de Vinita, apoiando a diversas accións comunitarias de caridade. 

Otras 15 millas más y estamos en Vinita, donde se encuentra el Clantons café, un local con mucha tradición familiar. La familia de los Clanton siempre estuvo muy involucrada en la comunidad de Vinita, apoyando acciones comunitarias de caridad.
Unha breve parada en Chelsea, a 25 minutos de Vinita, permitiu que fixese unha foto da Route 66 Mall, unha tenda de recordos e aperitivos. 

Una breve parada en Chelsea, a 25 minutos de Vinita, permitió que hiciera una foto de la Route 66 Mall, una tienda de recuerdos y aperitivos.
Tres cuartos de hora despois chégase a Catoosa, unha pequena poboación situada 14 millas antes de Tulsa e na que se atopa un das iconas máis populares e fáciles de identificar no Roteiro 66: a Blue Whale of Catoosa. 
É unha gran balea de aceiro e cemento situada á beira dun estanque e que foi construída a principios dos 70 por Huhgh Davis, como agasallo de aniversario de voda para a súa muller Zelda, que era unha namorada das baleas. 
Naceu con intención de darlle un uso privado, pero ao ver o interese que espertaba, decidiu abrila ao público, chegando a converterse nun lugar moi popular ao que ían as familias para refrescarse da intensa calor de Oklahoma e para o dislfrute das nenas e nenos. 
A balea nunca perdeu o seu eterno sorriso, pero tras o falecemento de Davis, en poucos anos foise degradando polo abandono, o vandalismo e a natureza. A medidados dos 90 un grupo de voluntarios reacondicionó a zona , limpando, rozando a maleza e pintando á balea, para restaurala ao seu estado orixinal. 
Actualmente ábrese cada mañá e a súa visita é gratuíta.

Tres cuartos de hora después se llega a Catoosa, una pequeña población situada 14 millas antes de Tulsa y en la que se encuentra uno de los iconos más populares y fáciles de identificar en la Ruta 66: la Blue Whale of Catoosa. Es una gran ballena de acero y cemento situada al lado de un estanque y que fue construida a principios de los 70 por Huhgh Davis, como regalo de aniversario de boda para su mujer Zelda, que era una enamorada de las ballenas. 
Nació con intención de darle un uso privado, pero al ver el interés que despertaba, decidió abrirla al público, llegando a convertirse en un lugar muy popular al que iban las familias  para refrescarse del intenso calor de Oklahoma y para disfrute de niñas y niños.
La ballena nunca perdió su eterna sonrisa, pero tras el fallecimiento de Davis, en pocos años se fue degradando por el abandono, el vandalismo y la naturaleza. A mediados de los 90 un grupo de voluntarios reacondicionó la zona , limpiando, desbrozando la maleza y pintando a la ballena, para restaurarla a su estado original.
Actualmente se abre cada mañana y su visita es gratuita.

1 comentario:

  1. Αυτή η ανάρτηση είναι τέλεια σαν ένα υπέροχο όνειρο.

    ResponderEliminar

COMENTARIOS