ÚLTIMAS ENTRADAS : "DANAKIL I: PREPARATIVOS" "DANAKIL II: MEKELLE" "DANAKIL III: O LAGO E O VOLCÁN" "DANAKIL IV: DALLOL: A EXCEPCIÓN"
gadgets para blogger

O PAÍS DOS SIMIOS
Ata hai ben pouco eu clasificaba o diñeiro en dous tipos: o branco (A), controlado polo Estado e que como tal figura nas declaracións da renda,  e o negro (B), que é o que manexan os individuos sen o control fiscal e que, polo tanto, non figura nas ditas declaracións. Desta forma, cheguei á conclusión de que as declaracións da renda non servían para demostrar a honestidade dun posible defraudador.


Hasta hace poco tiempo yo clasificaba el dinero en dos tipos: el blanco (A), controlado por el Estado y que como tal figura en las declaraciones de la renta, y el negro (B), que es  el que manejan los individuos sin el control fiscal y que, por lo tanto, no figura en dichas declaraciones. De esta forma, llegué a la conclusión de que las declaraciones de la renta no servían para demostrar la honestidad de un posible defraudador.

(Mono con poder

Esta claro que estaba equivocado pois, doutra forma, non se entendería o interese que teñen hoxe os políticos en publicar as súas declaracións para que, nun acto sen precedentes de “transparencia fiscal”, quedemos contentos e tranquilos sabendo que nin os que gobernaban antes nin os que o fan agora, percibiron algún tipo de diñeiro ilegal ou ilícito.


Esta claro que estaba equivocado pues, de otra forma, no se entendería el interés que tienen hoy los políticos en publicar sus declaraciones para que, en un acto sin precedentes de “transparencia fiscal”, quedemos contentos y tranquilos sabiendo que ni los que gobernaban antes ni los que lo hacen ahora, percibieron algún tipo de dinero ilegal o ilícito.


(Outro mono con  poder / Otro mono con poder)

Pero, do mesmo xeito que ocorre cos diferentes tons na fotografía en branco e negro, entre aqueles dous tipos hai unha gama de diñeiro gris, que se non o procesas de forma correcta produce moito ruído.


Pero, al igual que ocurre con los diferentes tonos en la fotografía en blanco y negro, entre aquellos dos tipos hay una gama de dinero gris, que si no lo procesas de forma correcta produce mucho ruido.

(Comisión de monos)

Así podemos falar de diñeiro negro en sentido “puro” como o que procede de actividades lícitas pero que non se inclúe na declaración da renda como, por exemplo, a venda dunha vivenda ou dun automóbil, ou a realización dun servizo ou traballo legal, e diñeiro gris, que tampouco se declara pero que procede de actividades ilegais, como pode ser o tráfico de drogas ou un delito de evasión de impostos e de capitais.


Así podemos hablar de dinero negro en sentido “puro” cómo el que procede de actividades lícitas pero que no se incluye en la declaración de la renta como, por ejemplo, la venta de una vivienda o de un automóvil, o la realización de un servicio o trabajo legal, y dinero gris, que tampoco se declara pero que procede de actividades ilegales, como puede ser el tráfico de drogas o un delito de evasión de impuestos y de capitales.

(Familia de monos)

Xorde entón o concepto “branqueo de diñeiro”, que é un proceso mediante o cal o diñeiro obtido de xeito delitivo convértese, por encantamento, en diñeiro obtido legalmente, co obxectivo de que tribute e se valide como procedente dunha actividade lícita, para poder moverse dentro da economía legal.


Surge entonces el concepto “blanqueo de capitales”, que es un proceso mediante el que el dinero obtenido de manera delictiva se convierte, por arte de magia, en dinero obtenido legalmente, con el objetivo de que tribute y se convalide como procedente de una actividad lícita, para poder moverse dentro de la economía legal.

(O fillo dun mono con poder / El hijo de un mono con poder)

Pero esa transformación é tan complicada as veces que o encantamento non é suficiente para que os delincuentes, por si sos, podan facer esa metamorfose. Entón, os políticos, que están en todo, tratan de solucionar os problemas destes pobres cidadáns que se atopan nesta situación tan penosa e apurada, creando unha figura chamada “Amnistía fiscal”.


Pero esa transformación a veces es tan complicada que la magia no es suficiente para que los delincuentes, por sí solos, puedan hacer esa metamorfosis. Entonces, los políticos, que están en todo, tratan de solucionar los problemas de estos pobres ciudadanos que se encuentran en esta situación tan penosa y apurada, creando una figura llamada “Amnistía fiscal”.

(Mono de nova xeración / Mono de nueva generación)

Débeme faltar algún tipo de información porque coa que posúo paréceme  un insulto á honradez da gran maioría dos cidadáns; suporía un trato desigual, ao perdoar ou indultar aos ladróns de luva branca que se dedican a roubar e defraudar, mentres se castiga, con máis impostos e máis redución do seu salario, ao resto dos mortais que realiza actividades lícitas e cumpre coas súas obrigas fiscais.


Me debe faltar algún tipo de información porque con la que poseo me parece un insulto a la honradez de la gran mayoría de los ciudadanos; supondría un trato desigual, al perdonar o indultar a los ladrones de guante blanco que se dedican a robar y defraudar, mientras se castiga, con más impuestos y más reducción de su salario, al resto de los mortales que realiza actividades lícitas y cumple con sus deberes fiscales.


(Mono trepando coa axuda doutro mono / Mono trepando con la ayuda de otro mono)

(Mono protexido / Mono protegido)

Estariamos ante unha forma descarada e insoportable de premiar aos que sacan o diñeiro do país para levalo a paraísos fiscais, convertendo a fraude nun privilexio toda vez que, mentres a amnistía fiscal carga cun 10% o diñeiro obtido de forma ilegal, o imposto de sociedades das pequenas empresas faino cun 20-25%; ademais supón perdoarlles aos delincuentes os xuros, cargas e sancións que se lle aplican aos  honestos. Por enriba, garántese o anonimato dos branqueadores, aínda que isto parece lóxico, non vaia a ser que algún membro do Goberno acabe nos tribunais por non respectar a lexislación sobre a protección de datos.


Estaríamos ante una forma descarada e insoportable de premiar a los que sacan el dinero del país para llevarlo a paraísos fiscales, convirtiendo el fraude en un privilegio toda vez que, mientras la amnistía fiscal grava con un 10% el dinero obtenido de forma ilegal, el impuesto de sociedades de las pequeñas empresas lo hace con un 20-25%; además supone perdonarles a los delincuentes los intereses, cargas y sanciones que se le aplican a los honestos. Por si fuera poco, se garantiza el anonimato de los blanqueadores, aunque esto parece lógico, no vaya a ser que algún miembro del Gobierno acabe en los tribunales por no respetar la legislación sobre la protección de datos.

(Mona de nova xeración / Mona de nueva generación)

Esta claro que non teño toda a información e que os meus xuízos son prematuros porque senón estariamos ante unha situación manifestamente inxusta, algo que os nosos honrados políticos non permitirían que se repetise cada certo tempo: Miguel Boyer en 1984, Carlos Solchaga en 1991 e agora Cristobal Montoro. Ademais estaríanse vulnerando os principios de xustiza e igualdade recollidos no artigo 31.1 da nosa Constitución Española, que todos eses políticos xuraron ou prometeron acatar:

" Todos contribuirán ó sustentamento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica mediante un sistema tributario xusto inspirado nos principios de igualdade e progresividade que, en ningún caso, terá alcance confiscatorio. "


Esta claro que no tengo toda la información y que mis juicios son prematuros porque sino estaríamos ante una situación manifestamente injusta, algo que nuestros honrados políticos no permitirían que se repitiera cada cierto tiempo: Miguel Boyer en 1984, Carlos Solchaga en 1991 y ahora Cristobal Montoro. Además se estarían vulnerando los principios de justicia e igualdad recogidos en el artículo 31.1 de nuestra Constitución Española, que todos esos políticos juraron o prometieron acatar:


“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.


(Monos... pensando? / Monos…¿pensando?)

(Monos dando as costas á cidadanía / Monos dando la espalda a la ciudadanía)

Non tería explicación posible que un goberno favorecese aos ladróns e defraudadores dun país, mentres castiga á clase traballadora e reduce o gasto público en sanidade, educación, I+D... Estariamos ante un goberno que estimularía ás empresas que funcionan con diñeiro ”B”, que obteñen máis recursos do Estado dos que xeran, que aportan menos ao sistema de pensións e á sanidade e que actúan en competencia desleal, obrigando aos empresarios que traballan de forma honrada a reducir os prezos de mercado, algo que eles se poden permitir xa que contan cuns custos menores na produción.


No tendría explicación posible que un gobierno favoreciera a los ladrones y defraudadores de un país, mientras castiga a la clase trabajadora y reduce el gasto público en sanidad, educación, I+D... Estaríamos ante un gobierno que estimularía a las empresas que funcionan con dinero “B”, que obtienen más recursos del Estado de los que generan, que aportan menos al sistema de pensiones y a la sanidad y que actúan en competencia desleal, obligando a los empresarios que trabajan de forma honrada a reducir los precios de mercado, algo que ellos se pueden permitir ya que cuentan con unos costes menores en la producción.


(Un amigo dun mono con poder / Un amigo de un mono con poder)

Como ía ser isto posible, sería un insulto a todos os cidadáns, agás a eses ladróns de luva branca, que ademais son minoría. Terei que me informar máis.


Como iba a ser esto posible, sería un insulto la todos los ciudadanos, excepto la esos ladrones de guante blanco, que además son minoría. Tendré que informarme más.


(Mono pillado en algo)

(Mono no cárcere / Mono en la cárcel)


30 comentarios:

 1. Solo puedo decir ... MONÍSIMO !!!!!

  ResponderEliminar
 2. Las imágenes le vienen a tu reflexión como anillo al dedo, o mejor no, los monos "se purgan" los unos a los otros... preciosas imágenes.

  ResponderEliminar
 3. Genial lo que expones porque es la pura realidad, no hay equilibrio en la balanza y la "justicia" se balancea peligrosamente hacia lo ilícito, sobre todo si quienes delinquen tienen mucho poder. Los ciudadanos de a pié somos naranjas exprimidas pero, si seguimos así, dentro de poco no habrá más nada que exprimir.
  La parte gráfica, tus hermosas fotos, hacen un buen resumen de ello.

  Un saludo

  ResponderEliminar
 4. Un trabajo ( y no solo el fotográfico) de primera calidad.
  Realmente uno no sabe que pensar de todo este entramado de mentiras en las que nos vemos envueltos a diario.
  Realmente estamos alcanzando limites insospechados y que rozan con la alarma social.
  Un abrazo y enhorabuena.

  ResponderEliminar
 5. Muy acertado en tus comentarios... estamos viviendo unos momentos difíciles. Afortunadamente tenemos momentos como éste, en el que disfrutando de arte, conseguimos relajar nuestra mente y entramos en otra dimensión. Siempre es un placer detenerse en tus fotografías. Esta galería es buenísima. Gracias por compartirla.

  ResponderEliminar
 6. Muy acertado en tus comentarios. Momentos difíciles en los que se agradece este paréntesis, pasar por tu galería siempre es un placer. Estas fotos son buenísimas, a mi me encanta que compartas tu arte. Gracias y un saludo.

  ResponderEliminar
 7. Mi estimado Carlos, muy buenas las fotos de los simios.
  Pero permíteme una aclaración: ya no es "el país de los simios", es el "mundo de los simios" pues como los que tu describes, hay en todos los países, mi amigo...
  Abrazos totales.
  (PS: ¿no habrá manera de volverse simio? Pues viven mejor.)

  ResponderEliminar
 8. MARAVILLOSAS FOTOS !! ENCANTA ESE TRABAJO.. FELICITACIONES.. ABRAZOS DE BRASIL..

  ResponderEliminar
 9. FELICITACIONES !! UN GRAN TRABAJO !! BELLISÍMAS FOTOS.. ABRAZOS DE BRASIL..

  ResponderEliminar
 10. Son preciosas, me encantan los animales, por favor mas como estas, gracias por compartirlas

  ResponderEliminar
 11. Pues sí Carlos, buena reflexión y buenas fotos. Nos toman por tontos, nos insultan con sus explicaciones y ese es el objetivo de los "monos del poder", fomentar la ignorancia del pueblo y manejarnos a su antojo. Pero no lo conseguirán.... pues personas comprometidas como tú, se encarga de despertar las conciencias, y en este caso, con este regalo creativo de la imagen y la palabra, ideal para pararse a pensar , para saber lo que queremos y para saber a dónde nos quieren llevar.........

  ResponderEliminar
 12. Las comparaciones son odiosas, pero a veces más que una democracia parece que estamos en una dedocracia, donde la jerarquia es la que esta por encima de los demas y los amiguismos marcan la diferencia y es que al fin y al cabo, provenimos del mono y cada vez nos parecemos más a ellos, gracias por las fotos en B/N y sus tonos grises.

  ResponderEliminar
 13. Desgraciadamente para nosotros, los "macacos" de a pié, hemos derivado la evolución de nuestra especie a una especie de devolución fiscal desalmada en la que los menos "evoluidos"
  mentalmente, tienen la sartén por el mango; ellos siguen en el fango evolutivo, reptando como larvas y babosas entre la suciedad, chupando sangre y evadiendo nuestros impuestos. Si Darwin levantase la cabeza!
  Gracias Carlos por éste pedazo de artículo
  JoseL

  ResponderEliminar
 14. Desgraciadamente para nosotros, los "macacos" de a pié, hemos derivado la evolución de nuestra especie a una especie de devolución fiscal desalmada en la que los menos "evoluidos"
  mentalmente, tienen la sartén por el mango; ellos siguen en el fango evolutivo, reptando como larvas y babosas entre la suciedad, chupando sangre y evadiendo nuestros impuestos. Si Darwin levantase la cabeza!
  Gracias Carlos por éste pedazo de artículo
  JoseL

  ResponderEliminar
 15. Buena toma para ese tema.Gracias Carlos por esas fotos de monitos

  ResponderEliminar
 16. Buen trabajo. Buen texto.
  Saludos.

  ResponderEliminar
 17. me encanta la tematica y la posibilidad de poder estar alli con ellos, debes hacer muchas.., muchas tomas infinitas... ellos son como los niñOS Y te pueden asombrar, aprovecha temprano a la noche, al atardecer en toda hora, y veras como cada instante se reflejara en tus fotos, mas contrastadas, desde diferentes angulos seguro lo disfrutaras como estas que has realizado felicitaciones y vamos por massssssss... un gusto conocerte y un gran brazo

  ResponderEliminar
 18. Excelente trabalho, fotografia muito bom, o texto, também, muito bom, muito critico e muito criativo. Gosto.
  Parabéns. Continua.

  ResponderEliminar
 19. Obrigada pela mensagem no mail. Gostei muito do seu espaço. Sou fan de fotografias a preto e branco e estas são excelentes. Um abraço. Licas

  ResponderEliminar
 20. Espaço muito bom, com excelentes fotografias. Um abraço. Licas

  ResponderEliminar
 21. Muchas gracias por compartir tus bellas fotos conmigo...ojala sigas haciendolo.

  ResponderEliminar
 22. Muy buenas tus reflexiones, completamente de acuerdo contigo. Un saludo

  ResponderEliminar
 23. corretas tus palabras! Perfectas tus reflexiones. Hay gente que és peor que los monos, al menos estos son animales, mientras que los otros se dicen racionales....
  De acuerdo, completamente de acuerdo Carlos!
  Um saludo

  ResponderEliminar
 24. Olá Carlos,
  Fiquei curiosa com seu blog e vim ver.
  Adoro fotografia. Falta-me a arte.
  Está lindíssimo este preto e branco.
  Prometo voltar para ler o resto.
  Um saludo (estive há muito pouco tempo em Santiago! )que é lindo demais.
  Abrazo!

  ResponderEliminar
 25. La sátira es genial...dónde apresaste esas imágenes, que se adaptan a la realidad mundial...

  Saludos.

  ResponderEliminar
 26. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  ResponderEliminar

COMENTARIOS