ÚLTIMAS ENTRADAS : " "A RUTA 66 (V): OKLAHOMA-AMARILLO" "A RUTA 66(VI): CADILLAC RANCH"
gadgets para blogger

 

 JERUSALEMA

 

En decembro de 2019, cando Master KG e Nocembo compuxeron Jerusalema, non podían imaxinar que esa canción de catro acordes básicos que cantaban entre amigos ía converterse nun himno de esperanza e ánimo mundial, uns meses despois, coa chegada do Covid-19.

Desde Sudáfrica, a canción espallouse polos demais países africanos e posteriormente polo resto do mundo. Desde unha gravación caseira dunha coreografía sinxela feita por uns amigos de Angola á hora do xantar, ata o exército de Ghana, a policía de Johannesburgo, cadetes da mariña italiana, monxas do mosteiro de San Miguel de Trillos en Trujillo (Cáceres), frades, persoal de corpos de bombeiros, policías ou docentes, durante meses foron gravando distintas versións e compartíndoas nas redes sociais, converténdose nun fenómeno case tan viral coma o propio Coronavirus.

En diciembre de 2019, cuando Master KG y Nocembo compusieron Jerusalema, no podían imaginar que esa canción de cuatro acordes básicos que cantaban entre amigos se iba a convertir en un himno de esperanza y ánimo mundial, unos meses después, con la llegada del Covid-19.

Desde Sudáfrica, la canción se esparció por los demás países africanos y posteriormente por el resto del mundo. Desde una grabación casera de una coreografía sencilla hecha por unos amigos de Angola a la hora del almorzar, hasta el ejército de Ghana, la policía de Johannesburgo, cadetes de la marina italiana, monjas del monasterio de San Miguel de Trillos en Trujillo (Cáceres), frailes, personal de cuerpos de bomberos, policías o docentes, durante meses fueron grabando distintas versiones y compartiéndolas en las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno casi tan viral como el propio Coronavirus.

Só varias asociacións da Benemérita desataron a polémica queixándose da “vergoñenta” imaxe de tres gardas civÍs que aparecían bailando nun vídeo de menos dun minuto de TikTok. Máis vergoñento me parece que algún garda civil apareza noutros vídeos amosando unha violencia gratuíta e sen sentido en situacións claras de abuso de poder.

O caso é que a canción fÍxose popular nos hospitais dos cinco continentes, onde os sanitarios bailaban para amosar a esperanza de derrotar ao Coronavirus.

Solo varias asociaciones de la Benemérita desataron la polémica quejándose  de la “vergonzosa” imagen de tres guardias civiles que aparecían bailando en un vídeo de menos de un minuto de TikTok. Más vergonzoso me parece que algún guardia civil aparezca en otros vídeos mostrando una violencia gratuita y sin sentido en situaciones claras de abuso de poder.

El caso es que la canción se hizo popular en los hospitales de los cinco continentes, donde los sanitarios bailaban para mostrar la esperanza de derrotar al Coronavirus.

Converteuse no tema máis buscado de Shazam durante os meses de outubro e novembro do 2020, tivo millóns de reproducións en Spotify e de vídeos en TikTok e Instagrán coa coreografía da canción, que serían reproducidos máis de 210 millóns de veces en Youtube.

Se convirtió en el tema más buscado de Shazam durante los meses de octubre y noviembre del 2020, tuvo millones de reproducciones en Spotify y de vídeos en TikTok e Instagrán con la coreografía de la canción, que serían reproducidos más de 210 millones de veces en Youtube.

Resulta curioso que sexa precisamente en África onde xurda un himno de esperanza e alento para o mundo ante esta pandemia.

Africa, un continente machucado polas pandemias ante o esquecemento do resto do mundo. Unha terra rica afectada por un  cambio climático que ela non provoca; unha vítima do capitalismo voraz que lle rouba as súas materias primas e explota os seus recursos naturais, obrigando aos seus cidadáns a emigrar, para maior castigo, a eses países que os explotan e que agora din que se ven invadidos, cando os invasores son eles. 

Resulta curioso que sea precisamente en África donde surja un himno de esperanza y aliento para el mundo ante esta pandemia.

Africa, un continente machacado por las pandemias ante el olvido del resto del mundo. Una tierra rica afectada por un cambio climático que ella no provoca; una víctima del capitalismo voraz que le roba sus materias primas y explota sus recursos naturales, obligando a sus ciudadanos a emigrar, para mayor castigo, a esos países que los explotan y que ahora dicen que se ven invadidos, cuando los invasores son ellos.

Daría para falar, por extenso, o tema da explotación inhumana a golpe de kalashnikov e o violento contrabando de minerais como o coltan que existe no Congo debido, en gran medida, á monumental demanda internacional de compoñentes para produtos electrónicos fabricados a partir dese mineral, como microchips de nova xeración que permitan baterías de longa duración en teléfonos móbiles, tabletas ou portátiles.

A loita de poder polo control do coltan foi a principal causa da última guerra do Congo. Ademais, ao extraerse ao descuberto, están a desaparecer miles de hectáreas dun dos principais pulmóns do mundo como é a selva tropical centroafricana.
 
Daría para hablar, largo y tendido, el tema de la explotación inhumana a golpe de kalashnikov y el violento contrabando de minerales como el coltan que existe en el Congo debido, en gran medida, a la monumental demanda internacional de componentes para productos electrónicos fabricados a partir de ese mineral, como microchips de nueva generación que permitan baterías de larga duración en teléfonos móviles, tabletas o portátiles.

La lucha de poder por el control del coltan fue la principal causa de la última guerra del Congo. Además, al extraerse a cielo abierto, están desapareciendo miles de hectáreas de uno de los principales pulmones del mundo como es la selva tropical centroafricana.

A obsolescencia programada, outro invento do capitalismo, provoca un fluxo constante de residuos que acaban en países como Ghana, a pesar de que un tratado internacional prohiba enviar residuos electrónicos ao terceiro mundo. Resulta fácil de burlar esta norma, basta con declaralos produtos de segunda man, aínda que máis do 80 % dos residuos electrónicos que acaban en Ghana sexan irreparables e non se poidan reutilizar. 

Esta práctica supuxo a existencia de  vertedoiros de lixo eléctrico e electrónico con materiais tóxicos por todo o país, como é o caso do vertedoiro de Agbogbloshie (Acra), no seu momento unha área natural onde o río Odaw percorría este hábitat cheo de peixes, cheo de vida, onde os pescadores organizaban paseos en barca e os nenos xogaban.

La obsolescencia programada, otro invento del capitalismo, provoca un flujo constante de residuos que acaban en países como Ghana, a pesar de que un tratado internacional prohíba enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Resulta fácil de burlar esta norma, basta con declararlos productos de segunda mano, aunque más del 80 % de los residuos electrónicos que acaban en Ghana sean irreparables y no se puedan reutilizar.

Esta práctica supuso la existencia de escombreras de basura eléctrica y electrónica con materiales tóxicos por todo el país, como es el caso de la escombrera de Agbogbloshie (Acra), en su momento un área natural donde el río Odaw recorría este hábitat lleno de pescado, lleno de vida, donde los pescadores organizaban paseos en barca y los niños jugaban.

Máis recente e relacionado coa pandemia do Coronavirus, o pasado 1 de abril de 2020, dúas mentes racistas, probablemente  ancoradas no pasado colonial e que seguen a pensar na superioridade da raza branca, os doutores Jean- Paul Mira (Hospital Cochín de París) e Camille Locht (Instituto nacional Francés de Sanidade e Investigación Médica), suxerían na LCI, unha canle de Televisión francesa, que a vacina contra o coronavirus podería probarse en África, un país no que non hai epis, nin máscaras, nin respiradores, nin reanimación.

Más reciente y relacionado con la pandemia del Coronavirus, el pasado 1 de abril de 2020, dos mentes racistas, probablemente ancladas en el pasado colonial y que siguen pensando en la superioridad de la raza blanca, los doctores Jean- Paul Mira (Hospital Cochín de París) y Camille Locht (Instituto nacional Francés de Sanidad e Investigación Médica), sugerían en la LCI, un canal de Televisión francesa, que la vacuna contra el coronavirus podría probarse en África, un país en el que no hay epis, ni máscaras, ni respiradores, ni reanimación.

Meus parabéns a Master KG e Nocembo.

Mi enhorabuena a Master KG y Nocembo. 


1 comentario:

COMENTARIOS