ÚLTIMAS ENTRADAS : " "A RUTA 66(VI): CADILLAC RANCH" "JERUSALEMA" "A RUTA 66(VII) AMARILLO-ALBUQUERQUE" "NOMOFOBIA"
gadgets para blogger

HIROSHIMA

 

Famosa pola devastación producida polo ataque nuclear a finais da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima é actualmente unha cidade próspera que, con 1,2 millóns de habitantes, ocupa o undécimo lugar en importancia en Xapón.


Famosa por la devastación producida por el ataque nuclear a finales de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima es actualmente una ciudad próspera que, con 1,2 millones de habitantes, ocupa el undécimo lugar en importancia en Japón.

As súas rúas, como no resto do país, manteñen una limpeza exquisita e a xente transita de forma ordenada e tranquila a pé, en bicicleta ou nun dos centos de tranvías en funcionamento.


Sus calles, como en el resto del país, mantienen una limpieza exquisita y la gente transita de forma ordenada y tranquila a pie, en bicicleta o en uno de los cientos de tranvías en funcionamiento.

Goza dunha vibrante vida nocturna con rúas ateigadas de discotecas, cafés, bares e restaurantes nos que probar algún dos seus pratos típicos como as ostras á grella con salsa  ponzu ou o famoso  Okonomiyaki, unha masa feita de fariña, auga e ovo, á que se lle engaden diferentes ingredientes, como carne picada, repolo, queixo, gambas etc. Prepárase diante dos comensais nun ferro chamado  teppan e engádeselle salsa de  okonomiyaki, de peixe seco, de algas secas ou de maionesa.


Goza de una vibrante vida nocturna con calles llenas de discotecas, cafés, bares y restaurantes en los que probar alguno de sus platos típicos como las ostras a la parrilla con salsa ponzu o el famoso Okonomiyaki, una masa hecha de harina, agua y huevo, a la que se le añaden diferentes ingredientes, como carne picada, repollo, queso, gambas etc. Se prepara delante de los comensales en una plancha llamada teppan y se le añade salsa de okonomiyaki, de pescado seco, de algas secas o de mayonesa.

Creouse un parque cun museo conmemorativo pola paz, en memoria das vítimas do ataque nuclear.


Neste parque atópase o  Cenotafio, un arco de pedra que protexe unha grande urna que contén unha relación dos nomes das vítimas de bombas atómicas de Xapón e do resto do mundo.


Se creó un parque con un museo conmemorativo por la paz, en memoria de las víctimas del ataque nuclear.


En el parque se encuentra el Cenotafio, un arco de piedra que protege una gran urna que contiene una relación de los nombres de las víctimas de bombas atómicas de Japón y del resto del mundo.

Detrás do Cenotafio atópase o Estanque da Paz, no que arde sen cesar desde 1964 a Chama da Paz. Din que só se apagará cando desaparezan todas as armas nucleares.


Detrás del Cenotafio se encuentra el Estanque de la Paz, en el que arde sin cesar desde 1964 la Llama de la Paz  Dicen que solo se apagará cuando desaparezcan todas las armas nucleares.

Tamén é moi significativo o monumento da Paz dos Nenos, en honra a Sadako  Susaki, unha nena de dez anos que morreu anos despois do bombardeo vítima da leucemia que lle causou a radiación.


También es muy significativo el monumento de la Paz de los Niños, en honor a Sadako Susaki, una niña de diez años que murió años después del bombardeo víctima de la leucemia que le causó la radiación.

Cando Sadako estaba hospitalizada, unha compañeira de habitación, tamén enferma de cancro, contoulle que segundo unha lenda xaponesa,  se constrúes mil grúas de papel concederáseche calquera desexo.

 

A súa compañeira ensinoulle como dobrar o papel para confeccionar as grúas e  Sadako emprendeu o reto con afán co papel de agasallo que lle pedía aos pacientes, ou que lle traían as súas compañeiras de colexio e mesmo  dos envoltorios dos medicamentos.

 

Segundo a versión popular só chegaría a confeccionar 640 grúas antes de morrer, e as súas compañeiras completaron o traballo ata chegar ás 1000, que enterraron con ela. Con todo o pai de  Sadako afirmou que fixera unhas 1400, que conserva na súa casa.

 

Hoxendía, estudantes de primaria e secundaria da cidade seguen depositando grúas de papel diante deste monumento.

 

Estando Sadako hospitalizada, una compañera de habitación, también enferma de cáncer, le contó que según una leyenda japonesa, si construyes mil grullas de papel se te concederá cualquier deseo.

 

Su compañera le enseñó cómo doblar el papel para confeccionar las grullas y Sadako emprendió el reto con afán con el papel de regalo que le pedía a los pacientes, el que le traían sus compañeras de colegio e incluso el de los envoltorios de los medicamentos.

 

Según la versión popular sólo llegaría a confeccionar 640 grullas antes de morirse, y sus compañeras completaron el trabajo hasta llegar a las 1000, que enterraron con ella. Sin embargo el padre de Sadako afirmó que había hecho unas 1400, que conserva en su casa.


En la actualidad, estudiantes de primaria y secundaria de la ciudad siguen depositando grullas de papel ante este monumento.

Outro edificio, quizais o máis emblemático, é o " Genbaku  domu" (cúpula da bomba atómica)  un inmoble inaugurado en 1915, que nos anos 40 foi un centro de comercio e que desde 1996 figura na lista do Patrimonio da Humanidade. 


Otro edificio, quizás el más emblemático, es el "Genbaku domu" (cúpula de la bomba atómica)  un inmueble inaugurado en 1915, que en los años 40 fue un centro de comercio y que desde 1996 figura en la lista del Patrimonio de la Humanidad. 

É a estrutura do único edificio que permaneceu en pé preto do lugar onde explotou a bomba atómica e consérvase no estado en que quedou despois da explosión.


Es la estructura del único edificio que permaneció en pie cerca del lugar donde explotó la bomba atómica y se conserva en el estado en que quedó después de la explosión.

Nun extremo do parque atópase o Museo Conmemorativo da Paz, no que me permitiron facer fotografías.

 

O percorrido por este museo é estremecedor, remóveche as entrañas imaxinándo o horror vivido nun dos días máis infames da historia da humanidade.

 

O museo ábrese cunha fotografía panorámica da Hirosima  devastada pola bomba, na que podes distinguir persoas camiñando entre os cascallos.

 

En un extremo del parque se encuentra el Museo Conmemorativo de la Paz, en el que me permitieron hacer fotografías.

 

El recorrido por este museo es estremecedor, te remueve las entrañas imaginando el horror vivido en uno de los días más infames de la historia de la humanidad.

 

El museo se abre con una fotografía panorámica de la Hirosima devastada por la bomba, en la que puedes distinguir personas caminando entre los escombros.


A bomba atómica lanzada sobre Hirosima tiña aproximadamente tres metros de lonxitude, 0,7 metros de diámetro e catro toneladas de peso. Debido a que inicialmente era longa e delgada, alcumouse “Thin Man”.


A medida que avanzaba o desenvolvemento, a bomba acurtouse e o nome mudou a “Littie Boy”

 

La bomba atómica arrojada sobre  Hirosima tenía aproximadamente tres metros de longitud, 0,7 metros de diámetro y cuatro toneladas de peso. Dado que inicialmente era larga y delgada,  se la denominó “ Thin Man”.


A medida que avanzaba el desarrollo, la bomba se acortaba y el nombre cambió a “Littie  Boy”

Despois de xuño de 1942, Estados Unidos puxo en marcha, en sumo segredo o plan de fabricación dunha bomba atómica chamado “Proxecto Manhattan”.

 

A medida que avanzaba a fabricación da bomba atómica, estudabase o seu lanzamento sobre Xapón e o branco foi elixido sobre a base da dimensión da cidade e do relevo terrestre nos que eficazmente puidese causar danos.

  

Después de junio de 1942, Estados Unidos puso en marcha, en sumo secreto el plan de fabricación de una bomba atómica llamado “Proyecto Manhattan”.

 

A medida que avanzaba la fabricación de la bomba atómica, se estudiaba su lanzamiento sobre Japón y el blanco fue elegido sobre la base de la dimensión de la ciudad y del relieve terrestre en los que eficazmente pudiera causar daños.

Estados Unidos considerou que se poñía fin á guerra por medio do lanzamento da bomba atómica, podería frear o aumento do poder da Unión Soviética e tamén xustificar, no interior do país, o enorme gasto utilizado na fabricación da bomba atómica.

 

Estados Unidos consideró que si ponía fin a la guerra por medio del lanzamiento de la bomba atómica, podría frenar el aumento del poder de la Unión Soviética y también justificar, en el interior del país, el enorme gasto utilizado en la fabricación de la bomba atómica.

Despois de facer estourar experimentalmente una bomba atómica en xullo de 1945, Estados Unidos arroxou sobre Hiroshima a primeira bomba atómica da historia o 6 de agosto de 1945, ás 8:15 a.m. Tres días máis tarde, o 9 de agosto ás 11:02 a.m. lanzou outra sobre Nagasaki.

 

A partir do lanzamento da bomba atómica sobre Hiroshima e Nagasaki, o mundo entrou na “Era Nuclear”.

 

Unha gran cantidade de armas nucleares proliferaron no mundo, auspiciadas pola rivalidade entre Estados Unidos e a Unión Soviética.

 

Después de hacer explotar experimentalmente una bomba atómica en julio de 1945, Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima la primera bomba atómica de la historia el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 a.m. Tres días más tarde, el 9 de agosto a las 11:02 a.m. lanzó otra sobre Nagasaki.

 

A partir del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el mundo entró en la “Era Nuclear”.

 

Una gran cantidad de armas nucleares proliferaron en el mundo, auspiciadas por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Os documentos gráficos que se expoñen no museo son moi duros e directos: rostros desfigurados, corpos queimados, rúas asoladas...

 

Los documentos gráficos que se exponen en el museo son muy duros y directos: rostros desfigurados, cuerpos quemados, calles asoladas… 

Estados Unidos e Rusia reduciron as súas armas nucleares ao rematar a Guerra Fría; non obstante, aumentaron os países posuidores deste tipo de armamento e o mundo está a enfrontarse a una nova crise pola ameaza do terrorismo nuclear.


Despois de ser destruída pola bomba atómica, a vida en Hiroshima foi una traxedia.


Con todo, os cidadáns, ao mesmo tempo de restablecer as súas propias vidas, levantáronse para restaurar a cidade. Tamén persoas do interior e do exterior do país estenderon as súas mans para prestar apoio.


Hirosima rexurdíu así das cinzas da súa terrible historia até se converter na cidade que é hoxendía.

 

Estados Unidos y Rusia redujeron sus armas nucleares al finalizar la Guerra Fría; no obstante, aumentaron los países poseedores de este tipo de armamento y el mundo está enfrentándose la una nueva crisis por la amenaza del terrorismo nuclear.

 

Después de ser destruida por la bomba atómica, la vida en  Hiroshima  fou una tragedia.

 

Con todo, los ciudadanos, al mismo tiempo de restablecer sus propias vidas, se levantaron para restaurar la ciudad. También personas del interior y del exterior del país extendieron sus manos para prestar apoyo.,

 

Hirosima resurgió así de las cenizas de su terrible historia hasta convertirse en la ciudad que es hoy en día.
No hay comentarios:

Publicar un comentario

COMENTARIOS